Lista normative constructii în vigoare 2016

 

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII *

 Domenii   :

 

I.        Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii
II.     Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
III.                        Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
IV.                        Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat
V.    Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
VI.                        Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice
VII.                    Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase
VIII.                 Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori
IX.                        Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
X.    Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
XI.                        Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări
XII.                    Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
XIII.                 Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
XIV.                Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze
XV.                    Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor
XVI.                Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice şi cadastrale
XVII.             Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale
XVIII.         Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii
XIX.                Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de  râuri
XX.                    Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj
XXI.                Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
XXII.             Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor
XXIII.         Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj
XXIV.         Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
XXV.            Reglementări tehnico-economice şi metodologice
XXVI.         Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi  
XXVII.     Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor
XXVIII.                         Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu
XXIX.         Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism

 

NOTĂ nr.1: Fiecare domeniu cuprinde:

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier.

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate, după caz.

 

NOTĂ nr.2:

1-referinţele nominalizate în reglementările tehnice sunt cele în vigoare la data elaborării acestora.

2-în cazul utilizării reglementărilor tehnice, se vor consulta ultimile ediţii ale standardelor şi/sau documentelor de standardizare, precum şi legislaţia specifică domeniului, în vigoare (legi, hotărâri ale guvernului, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, ordine de ministru, regulamente ale Comisiei Europene, etc ).

 

Legendă  :

M.D.R.A.P. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Administraţiei Publice
M.D.R.T.   Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Turismului
M.L.P.A.T. Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
M.L.P.T.L. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Turismului
M.T.C.T. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
M.D.L.P.L. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor
M.D.R.L. Ministerul Dezvoltării, Regionale şi Locuinţei
M.A.P.M.                              Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
M.Of., p.I   Monitorul Oficial al României, Partea I
A.F.E.R.       Autoritatea Feroviară Română
A.N.D.     Administraţia Naţională a Drumurilor
A.N.R.D.E.                     Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate
B.C. Buletinul Construcţiilor, editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
B.T.R.      Buletinul Tehnic Rutier
C.C.P.E.C. Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză și Consulting
C.O.C.C. Consultanţă, Organizare şi Cibernetică în Construcţii
C.N.A.D.N.R. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale
CESTRIN  Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică
D.D.  Direcţia Drumuri
I.C.B.    Institutul de Construcţii Bucureşti
I.C.C.P.D.C. Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii
ICECON   Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii
I.C.P.A.I.U.C.                  Institutul Central de Proiectare, Aparatură , Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii
I.C.P.I.L. Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Industria Lemnului
INCERC     Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor
INCD Urban-INCERC Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”
INCERTRANS     Institutul de Cercetari în Transporturi
I.N.C.D.F.P.                     Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
I.P.C.T.                            Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate
IPTANA S.A.               Institutul de Proiectări Transporturi Auto, Navale şi Aeriene
I.S.C.L.P.U.A.T. Inspectoratul de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului
I.P.C.T. SA                     Institutul de Proiectare, Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii
I.S.C.                             Inspectoratul de Stat în Construcţii
I.S.L.G.C Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală
I.S.P.C.F.                           Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate
I.S.P.H.                          Institutul de  Studii şi Proiectări  Hidrotehnice S.A. București
I.S.P.I.F.                           Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunătăţiri Funciare Bucureşti
O.N.C.G.C. Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
RENEL  Regia Naţională de Electricitate
U.A.U.I.M.                      Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu
U.P.T.     Universitatea „Politehnica” din Timişoara
U.T.C.B.                         Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
U.T.C.N. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

 I.Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

I-1 NP 028-1978 Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile de dilatare la proiectarea construcţiilor. I.G.S.C. şi I.C.C.P.D.C. B.C. nr.11/1979
I-2
P 83-1981
Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-oţel. Decizie I.C.C.P.D.C.

nr. 47/14.05.1981

B.C. nr.10/1981 îşi încetează valabilitatea

P 98–1974

I-3 NP 033-1999 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR). O.M.L.P.A.T. nr.

61/N/25.08.1999

B.C.nr.3-4/2000
I-4 GP 042-1999 Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR). O.M.L.P.A.T. nr.

62/N/25.08.1999

B.C.nr.3-4/2000

I-5

NP 055-2001 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social/culturale, agrozootehnice  şi industriale –indicativ P 100-92. Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale. O.M.L.P.T.L. nr.

783/22.05.2002

B.C. nr.9/2002 O.M.L.P.A.T. nr. 783/22.05.2002 anulează

O.M.L.P.A.T. nr. 74/24.01.2002

I-6

GP 101-2004 Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme, disipatori) a clădirilor. O.M.T.C.T. nr.

736/ 19.04.2004

M.Of., p I, nr.

874bis/24.09.2004

I-7

MP 036-2004 Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie   seismică pasivă. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice. O.M.T.C.T. nr.

738/19.04.2004

M.Of., p I, nr.

1.002bis/01.11.2004

 

B.C. nr.4/2006

I-8 MP 026-2004 Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane-H.S.L.L.U. O.M.T.C.T. nr.

782/28.04.2004

M.Of., p I, nr.

1.221bis/20.12.2004

I-9 GT 053-2004 Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS -98 la condiţiile seismice ale României şi la necesităţile inginereşti. O.M.T.C.T. nr.

803/28.04.2004

M.Of., p I, nr.

882bis/27.09.2004

I-10 GT 054-2004 Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977, 1986 şi 1990, obţinute în reţeaua seismică naţională INCERC.  

O.M.T.C.T. nr.

805/28.04.2004

 

M.Of., p I, nr.

882bis/27.09.2004

I-11 GT 055-2004 Ghid privind constituirea, întreţinerea şi utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională. O.M.T.C.T. nr.

804/28.04.2004

M.Of., p I, nr.

882bis/27.09.2004

I-12 Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton. O.M.T.C.T. nr. 1.177/22.06.2004 M.Of., p I, nr.

132bis/11.02.2005

I-13  

CR 1-2.1-2005

 

Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Acţiuni. O.M.T.C.T. nr.

2.229/27.12.2005

M.Of., p I, nr.

179bis/24.02.2006

B.C.nr.18/2006 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007
I-14 CR 1-2.2-2005 Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferată. Convoaie tip. O.M.T.C.T.  nr.

2.232/27.12.2005

M.Of., p I, nr.

179bis/24.02.2006

B.C.nr.23/2006 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 ;

orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea

I-15 P 100-1/2006 Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100-1/2006.

 

O.M.T.C.T. nr.

1.711/19.09.2006*

modificat şi completat de O.M.D.L.P.L. nr.

688/10.08.2007

M.Of., p I, nr.

803bis/25.09.2006

 

M.Of., p I, nr.

850/11.12.2007

B.C.

nr.11-12/2007 şi 13-14/2007

B.C. nr.

12-13/2006 şi

B.C.nr.5/2005

Obs.

A se vedea O.M.D.R.A.P. nr. 2.465/08.08.2013

se abrogă P 100/1-2004

I-16 ME -0032007 Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie. O.M.D.L.P.L. nr.

127/08.05.2007

M.Of., p I, nr.

562bis/16.08.2007

B.C. nr.8/2007 îşi inceteaza valabilitatea

ME 003-1999

 

I-17 P 100-3/2008 Cod de proiectare seismică” Partea a III-a Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente. O.M.D.R.L. nr.

704/09.09.2009

 

completat de

O.M.D.R.A.P.

nr. 105/2014

M.Of., p I, nr.

647 bis/01.10.2009

 

M.Of., p I, nr.

161 bis/05.03.2014

B.C. nr.10-11/2010

 

 

P 100-92, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea
I-18  

CR 1-1-3-2012

 

Cod de proiectare.Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

 

O.M.D.R.T. nr. 1.655/05.09.2012

 

completat de

O.M.D.R.A.P. nr. 2.414/01.08.2013*

M.Of., p I, nr.

704bis/15.10.2012

 

M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

 

B.C.nr.10/2012

se abroga

CR 1-1-3-2005

*completare cu anexele D și E

I-19  

CR 0-2012

 

Cod de proiectare.Bazele proiectării construcțiilor. O.M.D.R.T. nr. 1.530/23.08.2012

completat de O.M.D.R.A.P. nr. 2.411/01.08.2013*

M.Of., p I, nr. 647bis/11.09.2012

M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

 

B.C.nr.10/2012

 

se abrogă

CR 0-2005

 

*completare cu anexele B și C

I-20 CR 1-1-4-2012

 

Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor. O.M.D.R.T. nr. 1.751/21.09.2012*

completat de O.M.D.R.A.P. nr. 2.413/01.08.2013**

M.Of., p I, nr. 704bis/15.10.2012

M.Of., p I, nr. 555bis/02.09.2013

B.C.nr.11/2012 se abrogă

NP 082-2004

 

**completare cu anexele E și F

I-21  

CR 2-1.-1.1/

2013

Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat. O.M.D.R.A.P. nr. 2.361/24.07.2013 M.Of., p I, nr.

583 bis/13.09.2013

B.C.nr.10/2013

 

 

se abrogă

CR 2-1.-1.1/2005

intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014

I-22 P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică – Partea I–Prevederi de proiectare pentru clădiri. O.M.D.R.A.P. nr. 2.465/08.08.2013 M.Of., p I, nr.

558bis/03.09.2013

B.C.nr.3-4/2013 P 100-1/2006, cu modificările şi completările ulterioare,  se aplică în continuare la evaluarea seismică a clădirilor existente
I-23
GP 128-2014
Ghid pentru calculul şi proiectarea la acţiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare şi depozitare în spaţii comerciale. O.M.D.R.A.P. nr.  393/13.03.2015 M.Of., p I, nr.

214bis/31.03.2015

   

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

I-24 PC 014-1999

 

Ghid de exploatare a băncilor de date elaborate în vederea inventarierilor clădirilor din capitală şi din ţară avariate seismic şi expertizate începînd cu anul 1992 precum şi a datelor tehnice conţinute în rapoartele de expertiză tehnică aferente acestor clădiri. O.M.L.P.A.T. nr. 40/N/30.06.2000 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000  şi broşura IPCT

 

 
I-25 PC 015-1999 Program cadru pentru generarea automată a rapoartelor pe baza informaţiilor selectate din banca de date corespunzătoare activităţii de expertizare a clădirilor. O.M.L.P.A.T. nr. 45/N/30.06.2000

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000 şi

broşura IPCT

 
I-26 PC 008-1997 Ghid pentru proiectarea automată, interactivă şi reprezentarea grafică a structurilor din bare, de mare complexitate, solicitate la încărcări statice şi dinamice.  

O.M.L.P.A.T. nr. 84/N/26.05.1997

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 4/1997 şi

broşura IPCT

 
I-27 PC 005-1997 Ghid pentru calculul automat (static şi dinamic) al structurilor modelate prin cadre sau reţele plane în  domeniul elastic. O.M.LPAT nr. 85/N/26.05.1997 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000 şi

Broşura IPCT

 
I-28 PC 006-1997 Ghid pentru relizarea automată a analizelor structurale spaţiale (statice şi dinamice). O.M.L.P.A.T. nr. 86/N/26.05.1997 Ordinul publicat în B.C. nr.4/1997 şi

Broşura IPCT

 
I-29 GP 050-2000 Ghid de utilizare a spectrelor de răspuns inelastic în proiectarea structurilor. O.M.L.P.A.T. nr.

208/N/22.09.2000

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000  

II. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

II-1 C 178-1976 Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare. Decizia I.G.S.C. nr.

132/29.06.1976

B.C. nr.

11-12/1976

II-2 C 29-1979 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment. O.M.T.T.C. nr.

311/17.02.1979

B.C. nr.11/1979
II-3 C 168-1980 Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilicatizare. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

91/17.11.1980

B.C. nr.12/1980 îşi încetează valabilitatea

C 168–1974

 

II-4 C 218-1984 Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

58/16.05.1984

B.C. nr.8/1984  
II-5 C 29-1985 Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I….VI). Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

20/11.04.1985

B.C. nr.8/1985 îşi încetează valabilitatea

C 29–1977 cap.1; 2 – parţial (prevederile referitoare la compactarea cu maiul greu); 4; 7 şi 8, tabelele 1.1; 1.2 şi anexele 2.1 pct 1; 2.2 pct. 1; 2.3 pct. 1; 2.4 pct.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 8.2 şi 8.3 din „Normativul privind

consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice”.

II-6 C 169-1988 Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

59/30.09.1988

B.C. nr.5/1988 îşi încetează valabilitatea

C 169–1983

 

II-7 P 134-1995 Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice. O.M.L.P.A.T. nr.

1/N/20.01.1995

B.C. nr.9/1995  

 

II-8 GE  028-1997 Ghid pentru executarea lucrărilor de drenaj orizontal şi vertical. O.M.L.P.A.T. nr.

56/N/11.03.1997

  B.C. nr.11/1998 înlocuieşte parţial

C 29–1977

II-9 GE 026-1997 Ghid pentru execuţia compactării în plan orizontal şi înclinat a terasamentelor. O.M.L.P.A.T. nr.

59/N/11.03.1997

B.C. nr.5/1998  

 III. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr.

crt.

Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

III-1 C 213-1983 Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS 1242/1 – 1981. Decizia I.C.C.P.D.C.nr. 26/28.04.1983 B.C. nr.7/1983
III-2
C 196-1986 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii. Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

30/03.10.1986

B.C. nr.8/1986 îşi încetează valabilitatea

C 196–1979

III-3 C 215-1988 Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale. Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

83/06.12.1988

B.C. nr.6/1988 îşi încetează valabilitatea

C 215–1983

III-4 C 159-1989 Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con, penetrare statică penetrare dinamică, vibropenetrare. Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

42/18.12.1989

B.C. nr.4/1990 îşi înceteaza valabilitatea

C 159-1973 şi

C 176–1984

III-5  

C 230-1989

 

Îndrumator de proiectare şi execuţie a gropilor ştanţate pentru fundaţii. Decizia I.C.C.P.D.C.nr.

19/18.05.1989

B.C. nr.12/1989  
III-6 C 241-1992 Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice. O.M.L.P.A.T. nr.

8/N/12.03.1993

B.C. nr.9/1993
III-7 C 251-1994 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea, recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică. O.M.L.P.A.T. nr.

4/N/11.02.1994

B.C. nr.7/1994
III-8 C 252-1994 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi   scurţi executaţi  pe loc prin vibropresare. O.M.L.P.A.T. nr.

3/N/11.02.1994

B.C. nr.7/1994
III-9 GT  001-1996 Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi metodelor de determinare a caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor. O.M.L.P.A.T. nr.

8/N/05.02.1996

B.C. nr.7/1996
III-10 NE  008-1997 Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice. Compactare cu maiul f.greu – caiet VIII O.M.L.P.A.T. nr.

60/N/11.03.1997

B.C. nr.15/1998  
III-11 GP 014-1997 Ghid de proiectare. Calculul terenului de fundare la acţiuni seismice în cazul fundării directe. O.M.L.P.A.T. nr.

58/N/11.03.1997

B.C. nr.12/1998 îşi încetează valabilitatea

C 29–1977

III-12 ST 015-1997 Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului teren-infrastructură pentru construcţii de locuinţe, social-culturale şi industriale. O.M.L.P.A.T. nr.

54/N/11.03.1997

B.C. nr.9/1998  

 

III-13
GE 029-1997 Ghid practic privind tehnologia de execuţie a piloţilor pentru fundaţii. O.M.L.P.A.T. nr.

55/N/11.03.1997

B.C. nr.12/1998 îşi încetează valabilitatea

C 160–1975

III-14 ST 016-1997 Specificaţie tehnică. Criterii şi metode pentru determinarea prin măsurători a tasării construcţiilor. Instrucţiuni tehnice pentru determinarea prin  metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare. O.M.L.P.A.T. nr.

57/N/11.03.1997

B.C. nr.11/1998 îşi încetează valabilitatea

C 61-1974

III-15
NP 045–2000 Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a  piloţilor din fundaţii. O.M.L.P.A.T. nr.

264/N/02.11.2000

B.C.nr.7/2001
III-16
GE 044-2001
Ghid pentru sistematizarea, stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici. O.M.T.C.T. nr.

1.219/06.09.2001

B.C. nr.24/2003
III-17 NP 075-2002 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii. O.M.L.P.T.L. nr.

1.228/03.09.2002

B.C. nr.13/2002 îşi încetează aplicabilitatea

C 227-1988

III-18 GP 113-2004 Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuirea şi completarea Îndrumătorului tehnic C 245-1993). O.M.T.C.T. nr.

172/15.02.2005

M.Of., p I, nr.

430bis/20.05.2005

B.C. nr.15/2005 îşi încetează valabilitatea

C 245-1993

III-19 NP 113-2004 Normativ privind proiectarea, execuţia, monitorizarea şi recepţia pereţilor îngropaţi. O.M.T.C.T. nr.

279/23.02.2005

M.Of., p I, nr.

458bis/30.05.2005

B.C. nr.19/2005 se abrogă

cap.1-3 prin O.M.D.R.T.nr.

2689/29.12.2010

III-20 GP 093-2006 Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice. O.M.T.C.T. nr.

1.764/21.09.2006

M.Of., p I, nr.

896bis/03.11.2006

B.C. nr.21/2006  
III-21 NP 122:2010 Normativ privind determinarea valorilor caracteristice şi de calcul ale parametrilor geotehnici. O.M.D.R.T. nr.

2.690/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C. nr.9/2011  
III-22 NP 123:2010 Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi.

 

 

O.M.D.R.T. nr.

2.691/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C. nr.9/2011 îşi încetează aplicabilitatea

P 106-1985

III-23  

NP 124:2010

 

Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de susţinere. O.M.D.R.T. nr.

2.689/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158bis/04.03.2011

B.C.nr.10/2011 Abrogă:cap.1-3 dinNP 113-2004

(O.M.T.C.T. nr.279/2005)

III-24 NP 125:2010 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile la umezire.

 

O.M.D.R.T. nr.

2.688/29.12.2010

M.Of., p I, nr.

158 bis/04.03.2011

B.C.nr.10/2011 îşi încetează aplicabilitatea

P 7-2000

III-25 NP 126:2010 Normativ privind fundarea construcțiilor pe pamânturi cu umflări și contracții mari. O.M.D.R.T. nr.

115/31.05.2012

M.Of., p I,  nr. 397bis/13.06.2012 îşi încetează aplicabilitatea

NE 0001-1996

III-26 NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă. O.M.T.C.T. nr.

2.352/24.11.2014

M.Of., p I, nr.

935bis/22.12.2014

 

  se abrogă

NP 112-2004

intră în vigoare la 1 ianuarie 2015

III-27 NP 114-2014 Normativ privind proiectarea geotehnică a ancorajelor în teren. O.M.D.R.A.P. nr.

1.444/07.09.2014

M.Of., p I, nr.

661bis/09.09.2014

se abrogă

NP 114-2004

III-28 NP 120-2014 Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane. O.M.T.C.T. nr.

2.104/29.10.2014

M.Of., p I, nr.

863bis/27.11.2014

se abrogă

NP 120-2006

III-29
NP 074-2014
Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii. O.M.D.R.A.P. nr.

1.330/ 17.07.2014

M.Of., p I, nr.

597bis/11.08.2014

se abrogă

NP 074-2007

III-30 GT 067-2014 Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive. O.M.D.R.A.P. nr.

739/13.05.2014

M.Of., p I,  nr. 459bis/24.06.2014  
III-31 NP 134-2014 Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de epuizmente. O.M.D.R.A.P. nr.

995/24.06.2014

M.Of., p I,  nr. 597bis/11.08.2014
III-32 GP 129-2014 Ghid privind proiectarea geotehnică. O.M.D.R.A.P. nr.

2.597/29.12.2014

M.Of., p I,  nr. 95bis/05.02.2015

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

III-33 P 125-1984 Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor pământurilor necoezive lichefiabile. I.C.C.P.D.C. nr.

82/05.11.1984

Ordinul  publicat în B.C. nr. 4/1985  
III-34  

 

IM 010-1997

Metodologie de aplicare a tehnologiilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare pentru drenuri prefabricate (drenuri fitil şi geodrenuri).  

O.M.L.P.A.T. nr. 52/N/03.03.1997

 

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 şi

Broşura IPCT

 

 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat şi beton precomprimat

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
IV-1 C 117-1970 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. O.M.C.Ind. nr.

133/22.06.1970

B.C.nr.9/1970
IV-2 P 42-1971 Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari. Decizia C.S.E.A.L. nr.

18/13.01.1971

B.C. nr.5/1971
IV-3 C 162-1973 Normativ privind alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri. Decizia I.G.S.C. nr.

26/13.03.1974

B.C. nr.7/1974
IV-4 C 11-1974 Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje. O.M.C.Ind. nr.

125/19.11.1974

B.C. nr.4/1975
IV-5 C 130-1978 Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.48/22.03.1979 B.C. nr.8/1979
IV-6 P 73-1978 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide. Îmbunătăţiri la P 73–1978. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 93/19.09.1978

Decizia I.C.C.P.D.C.nr. 10.10.1984

B.C.nr.12/1978 şi

B.C. nr.4/1985

 
IV-7 P 103-1982 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial, folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 150/30.11.1982 B.C.nr.2/1983 îşi încetează valabilitatea

P 103–1976

IV-8
P 119-1983
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi beton precomprimat. Modificări la P 119 – 83. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 88/27.10.1983

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 10.10.1985

B.C. nr.1/1984 şi

B.C. nr.3/1986

 
IV-9 P 104-1983 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea  pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.92/08.11.1983

O.M.L.P.A.T. nr.

23/N/25.08.1994

B.C.nr.2/1984 şi

B.C.nr.10/1995

îşi încetează valabilitatea

P 104-1978

IV-10 C 28-1983 Instrucţiuni tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel-beton. I.C.C.P.D.C. nr.

46/28.06.1983

B.C.nr.7/1983 Inlocuieşte

C 28-1976

IV-11 C 221-1985 Instrucţiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 56/01.10.1985 B.C.nr.11/1985  
IV-12 C 222-1985 Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 57/01.10.1985 B.C.nr.11/1985  
IV-13 C 41-1986 Normativ pentru alcătuirea, executarea şi folosirea cofrajelor glisante. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 26/4.09.1986 B.C. nr.7/1986 îşi încetează valabilitatea

C 41-1976

IV-14 P 59-1986 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 49/09.12.1986 B.C. nr.10/198
IV-15 C 226-1987 Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă   şi spumanţi, pentru hale parter.

 

 

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 51/27.11.1987

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 7/24.01.1989

B.C. nr.7/1987 şi

B.C. nr.9/1989

Îşi încetează valabilitatea

P 104-1978

IV-16
C 212-1987
Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 52/09.12.1987 B.C.nr.9/1987 îşi încetează valabilitatea

C 156–1972

IV-17 C 181-1988 Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate, din punct de vedere al comportării la solicitări statice. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 270/8.04.1988  

B.C.nr.11/1987

înlocuieşte

C 181–1976

IV-18 C 122-1989 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 51/30.12.1989 B.C. nr.2/1991
IV-19 C 156-1989 Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3. Elemente prefabricate de beton, beton armat şi beton precomprimat. Procedee, instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 47/30.12.1989 B.C. nr.1/1991 îşi încetează valabilitatea

C 156–1972

IV-20 C 235-1991 Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri. O.M.L.P.A.T. nr.

15/N/4.12.1991

B.C. nr.3/1992  
IV-21 C 237-1992 Instrucţiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment. O.M.L.P.A.T. nr.

2/N/21.01.1993

B.C. nr.1/1993
IV-22 C 248-1993 Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip. O.M.L.P.A.T. nr.

2/N/01.10.1993

B.C. nr.2/1994
IV-23 P-133/0-1994 Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate. O.M.L.P.A.T. nr.

32/N/25.10.1994

B.C.nr.10/1995
IV-24 P-133/1-1994 Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat. O.M.L.P.A.T. nr.

32/N/25.10.1994

B.C.nr.10/1995
IV-25 NP 007-1997 Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat. O.M.L.P.A.T. nr.

1/N/13.01.1997

B.C.nr.10/1997
IV-26 GE 039-2001 Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în laborator a modulului static şi dinamic de elasticitate a betonului. O.M.L.P.T.L. nr.

1.224/06.09.2001

B.C. nr.1/2002
IV-27 GE 040-2001 Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat. O.M.L.P.T.L. nr.

1.223/06.09.2001

 

B.C. nr.1/2002

IV-28 ST 043-2001 Specificaţie tehnică privind cerinţele  şi criteriile de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare. O.M.L.P.T.L. nr.

1.620/02.11.2001

B.C.nr.12/2002
IV-29 NE 013-2002 Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton, beton armat şi beton precomprimat. O.M.L.P.T.L. nr.

451/26.03.2002

B.C. nr.8/2002
IV-30 GP 075-2002 Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice. O.M.L.P.T.L. nr.

603/21.04.2003

M.Of., p I, nr.

576bis/12.08.2003

IV-31 PD 124-2002 Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor din beton de ciment ale sistemelor rigie, suple şi semirigide Decizia A.N.D. nr.

159/21.03.2002

B.T.R. nr.16/2002 înlocuieşte

PD 124-84

 

IV-32 ST 042-2002 Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat-proiectare, execuţie. O.M.L.P.T.L. nr.

1.621/02.11.2001

B.C.nr.12/2002  
IV-33 NE  020-2003

(P 134-2003)

Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutată-beton (revizuire P 134-1993). O.M.T.C.T. nr.

302/16.09.2003

M.Of., p I, nr.

671bis/23.09.2003

B.C .nr.14/2004 şi

B.C. nr.9/2006

Îşi încetează aplicabilitatea

P 134-1993

IV-34 NP 093-2003 Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări. O.M.T.C.T. nr.

871/19.11.2003

M.Of., p I, nr.

852/29.11.2003

 

B.C. nr.2/2004
IV-35 GP 081-2003 Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale. O.M.T.C.T. nr.

306/16.09.2003

M.Of., p I, nr.

670/23.09.2003

B.C.nr.13/2004
IV-36 GP 080-2003 Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie. O.M.T.C.T. nr.

307/16.09.2003

M.Of., p I, nr.

670/23.09.2003

B.C. nr.1/2004
IV-37 NP 108-2004 Cod de cerinţe privind proiectarea, execuţia, urmărirea comportării, repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat. O.M.T.C.T. nr.

179/15.02.2005

M.Of., p I, nr.

437bis/24.05.2005

B.C.nr.19/2005
IV-38 P 133-2004 Normativ pentru proiectarea coşurilor industriale din beton armat (revizuire P 133-1996). O.M.T.C.T. nr.

178/15.02.2005

M.Of., p I, nr.

427bis/20.05.2005

B.C.nr.19/2005 îşi încetează aplicabilitatea

P 133-1996;

se aplică de la data intrării în vigoare P 100-2004

IV-39 NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat -Partea1:Producerea betonului. O.M.D.L.P.L. nr.

577/29.04.2008

M.Of., p I, nr.

374/16.05.2008

B.C. nr.2 /2008 îşi încetează aplicabilitatea

NE 012-1999 şi orice dispoziţii contrare privind producerea betonului

IV-40 NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrărilor din beton. O.M.D.R.T. nr.

2.514/22.11.2010

M.Of., p I, nr.

853bis/20.12.2010

B.C.nr.14/2010 îşi încetează aplicabilitatea

NE 012-1999

 

IV-41  

ST 009-2011

 

Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă. O.M.D.R.T. nr.

683/10.04.2012

 

M.Of., p I, nr.

337/18.05.2012

B.C.nr.12/2012 se abrogă

ST 009-2005

IV-42 GP 115-2011 Ghid de proiectare pentru controlul fisurii elementelor masive și pereților structurali de beton armat datorită contracției împiedicate. O.M.D.R.T. nr. 212/02.02.2012 M.Of., p I, nr.

129bis/22.02.2012

B.C.nr.13/2012  
IV-43 GP 116-2011 Ghid pentru calculul și alcătuirea constructivă a planșeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi și noi. O.M.D.R.T. nr. 1.775/25.09.2012 M.Of., p I, nr.

766bis/14.11.2012

B.C.nr.14/2012  
IV-44 GP 124-2013 Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în zone seismice. O.M.D.R.A.P. nr. 2.385/25.07.2013 M.Of., p I, nr.

583bis/13.09.2013

B.C.nr.11/2013  
IV-45 C 155-2013

 

Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare. O.M.D.R.A.P. nr. 2.359/24.07.2013 M. Of., p I, nr.

583bis/13.09.2013

B.C.nr.9/2013 îşi încetează aplicabilitatea

C 155–1989

 B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

IV-46

C 28-1999

Normativ pentru sudarea armăturilor din oţel-beton. O.M.L.P.A.T. nr. 63/N/25.08.1999

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001

Vezi C 28-1983
IV-47 GP 034-1998 Ghid pentru expertizarea, repararea şi consolidarea grinzilor de rulare metalice. O.M.L.P.A.T. nr. 4/N/20.01.1998 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001  

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
V-1 C 193-1979 Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatră brută. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.64/19.04.1979 B.C.nr.9/1979
V-2 C 17-1982 Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.127/02.11.1982 B.C. nr.1/1983 îşi încetează valabilitatea

C 17-1978

V-3 C 116-1982 Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor din plăci ondulate din azbociment. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.92/19.08.1982 B.C. nr.11/1982 îşi încetează valabilitatea

C 116–1976

V-4 C 14-1982 Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.71/10.06.1982 B.C. nr.9/1982 îşi încetează valabilitatea

C 116–1976

V-5 C 14/1-1994

 

Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidărie din beton cu agregate grele BZG290x240x88 mm. O.M.L.P.A.T. nr.

21/N/11.07.1994

B.C.nr.11/1994
V-6 P 94-1977 Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă. Decizia I.C.C.P.D.C.

nr.21/30.03.1977

B.C. nr.4/1977
V-7 MP 007-1999 Metodologie de investigare a zidăriilor. O.M.L.P.A.T. nr.

48/N/02.08.1999

B.C. nr.8/2000
V-8  

GP 053–2000

 

Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de compartimentare de structura de rezistenţă.

 

 

O.M.L.P.A.T. nr.

258/N/2.11.2000

B.C. nr.12/2001
V-9  

CR 6-2013

 

Cod de proiectare pentru structuri din zidărie.

 

O.M.D.R.A.P. nr.

2.464/08.08.2013

M.Of., p I, nr.

582bis/13.09.2013

CR 6-2006 se aplică, în continuare, integral, la evaluarea seismică a clădirilor din zidărie existente
V-10 NE 036-2014 Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de zidărie.

 

O.M.D.R.A.P. nr.

1.426/06.08.2014

M.Of., p I, nr.

624bis/26.08.2014

art. 3 lit. a) din OMDRAP, nr.2.464/2013, se abrogă

 Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
VI-1  

P 107-1979

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor pentru căi de rulare metalice. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.200/14.11.1979

Decizia I.C.C.P.D.C. din 01.10.1984

B.C. nr.4/1980 şi

B.C. nr.4/1985

VI-2 P 54-1980 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor din profile de oţel cu pereţi subţiri formate la rece. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.56/16.05.1980

Decizia I.C.C.P.D.C. nr.  9.668/03.12.1985

B.C. nr.8/1980 şi

B.C. nr.3/1986

îşi încetează valabilitatea

P 54–1969

VI-3 P 108-1980 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din oţel cu secţiune plină, inimă suplă, omogene sau hibride.

 

Decizia I.C.C.P.D.C. nr.76/14.07.1980

Decizia I.C.C.P.D.C.din

01.10.1984

Decizia I.C.C.P.D.C.din 1985

B.C. nr.10/1980

B.C. nr.4/1985

B.C. nr.3/1986

modificări la

P 108-1980

VI-4 P 74-1981 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice din profile cu goluri în inimă. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.34/17.03.1981 B.C. nr.12/1981  
VI-5 P 115-1982 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea construcţiilor metalice pretensionate. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.122/14.10.1982 B.C. nr.2/1983
VI-6 C 228-1988 Instrucţiuni tehnice privind sudarea oţelurilor cu caracteristici mecanice diferite folosite la construcţii metalice. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 58/30.09.1988 B.C. nr.5/1988
VI-7 C 172-1988 Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor. Decizia I.C.C.P.D.C nr..

26/04.04.1988

B.C. nr.10/1987
VI-8 GP 003-1996 Ghid pentru proiectarea antiseimică a halelor parter cu structură metalică. O.M.L.P.A.T. nr.

38/N/24.05.1996

B.C. nr.8/1997
VI-9 GP 004-1997 Ghid de proiectare şi execuţie a membranelor pentru construcţii demontabile. O.M.L.P.A.T. nr.

3/N/13.01.1997

B.C. nr.4/1998.
VI-10 NP 012-1997 Normativ pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece. O.M.L.P.A.T. nr.

10/N/03.02.1997

B.C.nr.15/1998
VI-11 ST 013-1997 Specificaţie tehnică privind cerinţe pentru proiectarea şi executarea construcţiilor în soluţie de structură spaţială reticulară planară. O.M.L.P.A.T. nr.

2/N/13.01.1997

B.C.nr.15/1997
VI-12 GP 016-1997 Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact ale stâlpilor din oţel făcând parte din structura clădirilor etajate. O.M.L.P.A.T. nr.

63/N/18.03.1997

B.C.nr.15/1997
VI-13 GP 018-1997 Ghid de proiectare şi urmărire a comportării în exploatare a acoperişurilor din ferme de cabluri. O.M.L.P.A.T. nr.

3/N/20.01.1998

B.C. nr.14/1999 îşi încetează valabilitatea

P 110-1981

VI-14 NP 041-2000 Normativ de calcul pentru construcţii metalice cu diafragme din tablă cutată. O.M.L.P.A.T. nr.

29/N/22.05.2000

B.C. nr.19-20/2001
VI-15 NP 042-2000 Normativ privind prescripţiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor de construcţie metalice şi a îmbinărilor acestora.

 

O.M.L.P.A.T. nr.

28/N/22.05.2000

 

B.C. nr.19-20/2001
VI-16 GP 078-2003 Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu structură metalică. O.M.T.C.T. nr.

300/16.09.2003

M.Of., p I, nr.

666/19.09.2003

B.C.nr.16 /2004
VI-17 GP 082-2003 Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice. O.M.T.C.T. nr.

301/16.09.2003

M.Of., p I, nr.

666/19.09.2003

B.C. nr.16/2004
VI-18 C 133-2014 Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate. O.M.D.R.A.P. nr.

1.004/12.06.2014

M.Of., p I, nr.

600bis/12.08.2014

îşi încetează valabilitatea

C 133–1982

 

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

VI-19

NP 026-1998

Codul de proiectare pentru structuri metalice parter fără pod rulant. O.M.L.P.A.T. nr. 2/N/20.01.1998 Ordinul publicat în B.C. nr.13/2001  

 VII.Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Actul normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
VII-1
C 199-1979
Instrucţiuni tehnice privind manipularea livrarea, depozitarea, transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

1.301/16/03.08.1979

Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

17/6.04.1987

B.C.nr.1/1980 şi

B.C. nr.2/1987

VII-2 P 113-1981 Instrucţiuni tehnice privind proiectarea executarea şi recepţionarea pereţilor despărţitori din panouri prefabricate pe bază de produse lemnoase. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

130/30.10.1981

B.C.nr.3/1982
VII-3 C 36-1986 Îndrumător privind utilizarea în construcţii a plăcilor din lemn şi a plăcilor din fibre de lemn. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.

47/10.12.1986

B.C. nr.10/1986
VII-4 P 113/1-1994 Îndrumător tehnic pentru realizarea şi utilizarea la pereţii despărţitori a panourilor de perete demontabili de lemn. O.M.L.P.A.T. nr.

18/N/07.07.1994

B.C. nr.11/1994
VII-5 NP 019-1997 Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn. O.M.L.P.A.T. nr.

65/N/28.08.1996

B.C. nr.9/1997  
VII-6 NE  018-2003

NP  005-2003

Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire NP 005-96)”. O.M.T.C.T. nr.

303/16.09.2003

M. Of., p I,nr. 671/23.09.2003 B.C. nr.14/2006 şi

B.C. nr.14/2004

îşi încetează valabilitatea

NP 005-96

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

VII-7 GE 023-1996 Ghidul privind tehnologia realizării construcţiilor din lemn. O.M.L.P.A.T. nr. 66/N/28.08.1996 Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999  
VII-8 ST 014-1996 Specificaţie tehnică privind condiţii de calitate ale lemnului pentru construcţii. O.M.L.P.A.T. nr. 67/N/28.08.1996 Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999  

VIII . Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor la învelitori

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
VIII-1 C 217-1983 Norme tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei cu folie din pvc plastifiat la acoperişuri. Decizia I.C.C.P.D.C.nr.  21/21.02.1984 B.C. nr.5/1984
VIII-2
GP 065-2001 Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton. O.M.L.P.T.L. nr.

1.624/02.11.2001

B.C.nr.12/2002
VIII-3 GP 112-2004 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate ,,in situ” . O.M.T.C.T. nr.

219/17.02.2005

M.Of., p I, nr.

435bis/23.05.2005

B.C. nr.6/2006 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea
VIII-4 NP 119-2006 Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat, monolite şi prefabricate. O.M.T.C.T. nr.

1.733/21.09.2006

M. Of., p I, nr.

937/20.11.2006

B.C. nr.23/2006 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea
VIII-5 GP 120-2013 Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente. O.M.D.R.A.P.nr. 3.383/21.11.2013 M. Of., p I, nr.

803bis/19.12.2013

 
VIII-6 GP 122-2014 Ghid privind reabilitarea utilitară şi funcţională a acoperişurilor la clădirile existente. O.M.D.R.A.P.nr. 799/23.05.2014 M. Of., p I, nr.

459bis/24.06.2014

VIII-7 NP 069-2014 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri. O.M.D.R.A.P. nr.

992/24.06.2014

M.Of., p I, nr.

581bis/04.08.2014

se abrogă

NP 069-2002 şi

C 37-88

îşi încetează aplicabilitatea

 1. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

IX-1
C 187-1978
Instrucţiuni tehnice pentru folosirea în construcţii a produselor din bazalt topit şi recristalizat. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 95/24.09.1978 B.C. nr.12/1978
IX-2 C 216-1983 Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 20/28.02.1984 B.C. nr.5/1984
IX-3 C 142-1985 Normativul pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 19/04.04.1985 B.C. nr.9/1985  
IX-4 C 163-1987 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor elementelor de construcţii. Decizia C.C.P.D.C. nr. 40/21.09.1987 B.C. nr.5/1987  
 

IX-5

 

P 121-1989

Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibrativă la clădiri industriale. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.   15/24.03.1989

O.M.L.P.A.T.nr. 7/N/12.03.1993

B.C. nr.11/1988 modificări şi completări la

P 121-1989

IX-6 P 123-1989 Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic.

 

 

 

Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 50/30.12.1989 B.C. nr.3-4/1991  
IX-7 C 233-1990 Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile neţesute a conductelor şi aparatelor din instalaţii termice. O.M.L.P.A.T. nr.

1/N/10.12.1990

B.C. nr.5/1991
IX-8 GE 025-1997 Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădirile civile cu faţade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat. O.M.L.P.A.T. nr.

62/N/17.03.1997

B.C. nr.13/1997
IX-9 GP 058–2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit. O.M.L.P.A.T. nr.

331/N/8.12.2000

B.C. nr.13/2001

B.C. nr.2/2002

IX-10 C 107/0-2002 Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice de clădiri, indicativ (revizuire C 107/82). O.M.L.P.T.L. nr.

1.572/15.10.2002

B.C. nr.8/2003  
IX-11 NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri. O.M.L.P.T.L. nr.

607/21.04.2003

M.Of., p I, nr.

776bis/05.11.2003

B.C. nr.15/2006  şi

B.C. nr.24/2004

îşi încetează aplicabilitatea

C 246-1993

IX-12
C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin elemente de construcţie. O.M.L.P.T.L. nr.

1.063/30.07.2002

B.C. nr.14/2002  
IX-13 C 107/7-2002 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor. O.M.L.P.T.L. nr.

1.574/15.10.2002

B.C. nr.8/2003  
IX-14 GT 039-2002 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor existente.

 

 

O.M.L.P.T.L. nr.

1.579/15.10.2002

B.C. nr.8/2003
IX-15 GT 040-2002 Ghid  de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădiri existente, în vederea reabilitării termice. O.M.L.P.T.L nr.

1.573/15.10.2002

B.C. nr.5/2003
IX-16 GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor la etanşarea rosturilor în construcţii. O.M.L.P.T.L. nr.

1.578/15.10.2002

B.C. nr.6/2003
IX-17 MP 022-2002 Metodologie pentru evaluarea performanţelor  termotehnice ale materialelor şi produselor  pentru construcţii. O.M.L.P.T.L. nr.

1.571/15.10.2002

B.C. nr.5/2003
IX-18 GT 043-2002 Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente. O.M.L.P.T.L. nr.

1.569/15.10.2002

B.C.nr.5/2003
IX-19 GT 044-2002 Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor  şi protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii. O.M.L.P.T.L. nr.

1.570/15.10.2002

B.C.nr.6/2003
IX-20 NP 064-2002 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice. O.M.L.P.T.L. nr.

605/21.04.2003

M.Of., p I, nr.

576bis/12.08.2003

B.C. nr.15/2006 îşi încetează aplicabilitatea

C 234-1991

 

IX-21

 

 

C 107-2005

 

Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor.

O.M.T.C.T. nr. 2.055/29.11.2005

O.M.D.R.T. nr.

2.513/22.11.2010*

O.M.D.R.T. nr. 1.590/24.08.2012**

 

M.Of., p I, nr.

1124bis/13.12.2005

M.Of., p I, nr.

820/8.12.2010

650bis/12.09.2012

 

B.C. nr.2-3/2007

 

 

*modificare Partea 1 și Partea a 2-a

**modificare/

completare

C 107/3

IX-22 GP 114-2006 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS. O.M.T.C.T.  nr.

1.734/21.09.2006

M.Of., p I, nr.

928/15.11.2006

B.C. nr.23/2006  orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea

 

IX-23  

NP 121-2006

 

Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor. O.M.T.C.T.   nr.

1.732/21.09.2006

M.Of., p I, nr.

910/08.11.2006

B.C. nr.23/2006 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea
IX-24 C 125-2013

 

Normativ privind acustica în construcţii şi zone urbane. O.M.D.R.A.P. nr.

3.384/21.11.2013

M.Of., p I, nr.

812bis/20.12.2013

P 122-89,

GP 0001-96

îşi încetează aplicabilitatea şi C 125-05 (revizuire C 125-1987) se abrogă

 Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Actul normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

X-1 C 70-1986 Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn. Decizia I.C.C.P.D.C .nr. 54/20.12.1986 B.C. nr.11/1986
X-2 NE 001-1996

 

Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi subţiri. O.M.L.P.A.T. nr.

23/N/03.04.1996

B.C. nr.8/1996
X-3 GT 041-2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile. O.M.L.P.T.L. nr.

1.575/15.10.2002

B.C. nr.6/2003
X-4 GE 058-2012

 

Ghid privind produse de finisare ceramice utilizate în construcţii, comasare/revizuire C 6-1986, C 223-1986, GP 073-2002. O.M.D.R.A.P. nr.

240/21.02.2013

M.Of., p I, nr.

124 /06.03.2013

B.C. nr. 7/2013 C 6-86,C 223-86

îşi încetează aplicabilitatea şi GP 073-02

se abrogă

X-5 GE 055-2012

 

Ghid privind produse de finisare din materiale polimerice utilizate în construcții. Comasare/Revizuire             C 4-1977, C 174-1979, C 55-1974. O.M.D.R.T. nr.

1.529/23.08.2012

 

M.Of., p I, nr.

647bis /11.09.2012

 

B.C.nr. 8/2013 îşi încetează aplicabilitatea

C 4 -77,

C 174 -79 şi

C 55 -74

X-6  

GE 056-2013

 

Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate în construcții. O.M.D.R.A.P. nr. 1.768/22.04.2013 M. Of., p I, nr.

259 bis /09.05.2013

B.C.nr. 6/2013 C3-76, şi

completări

C3-76, îşi încetează aplicabilitatea

 

 

 

 1. Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XI-1 NP 013-1996 Ghid privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie. O.M.L.P.A.T. nr.

68/N/28.08.1996

B.C. nr.3/1997
XI-2 GP 037-1998 Normativ privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri civile. O.M.L.P.A.T. nr.

50/N/17.06.1998

B.C.nr.11/1999

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XI-3 ST 030-2000 Specificaţie tehnică de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performanţe antistatice. O.M.L.P.A.T. nr. 219/N/27.09.2000 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001  

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XII-1 I 43-1989 Instrucţiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută, verifică şi predau la beneficiari instalaţii electrice de automatizare, încălzire şi ventilaţie în medii cu pericol de explozie. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 17/26.04.1989 B.C. nr.12/1988
XII-2 I 18/1-2001 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie. O.M.L.P.T.L. nr.

1.617/02.11.2001

B.C. nr.12/2002
XII-3 NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri. O.M.L.P.T.L. nr.

939/02.07.2002

B.C. nr.10/2003
XII-4 NP 062-2002 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal. O.M.L.P.T.L. nr.

938/02.07.2002

B.C. nr.10/2003
XII-5 NP 099-2004 Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie. O.M.T.C.T. nr.

176/15.02.2005

O.M.T.C.T. nr.

2.231/27.12.2005

M.Of., p I, nr.

418bis/18.05.2005

95bis/01.02.2006

B.C. nr.16/2005

B.C. nr.23/2006

orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea
XII-6  

I 7-2011

 

Normativ pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor. O.M.D.R.T. nr.

2.741/01.10.2011

 

M. Of., p I, nr.

802 bis/14.11.2011

 

B.C.nr.13/2011 orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea şi NP I 7-2002,

I 7/2-2002,

GP 052–2000 şi I 20-2000

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XII-7 GP 028-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor electrice din clădiri. O.M.L.P.A.T. nr. 80/N/05.10.1999   Ordinul  publicat în B.C. nr. 10/2001 şi

Broşura ICECON

 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr.

crt.

Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XIII-1 I 44-1993 Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea reducerii peirderilor şi risipei de apă. O.M.L.P.A.T. nr.

13/N/9.04.1993

B.C. nr.8/1994
XIII-2 NP 003-1996 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă. O.M.L.P.A.T. nr.

17/N/28.04.1996

B.C. nr.4/1997  
XIII-3 NP 036-1999 Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane. O.M.L.P.A.T. nr.

77/N/05.10.1999

B.C. nr.5/2000 şi

Broşură IPCT

 
XIII-4 PC 021-2001 Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere. Reţele plane ramificate O.M.L.P.T.L. nr.

1.616/02.11.2001

B.C. nr.2/2002  
XIII-5 GP 071-2002 Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei. O.M.L.P.T.L. nr.

1.411/26.09.2002

B.C. nr.9/2003  
XIII-6 GP 074-2002 Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare. O.M.L.P.T.L. nr.

1.454/03.10.2002

B.C. nr.14/2002  
 

XIII-7

 

GE 046-2002 Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s).

 

O.M.L.P.T.L. nr.

1.410/26.09.2002

B.C. nr.9/2003
XIII-8 GP 087-2003 Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării. O.M.T.C.T. nr.

647/23.10.2003

M.Of., p I, nr. 771/04.11.2003 B.C. nr.3/2004
XIII-9 NP 091-2003 Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului. O.M.T.C.T. nr.

646/23.10.2003

M.Of., p I, nr.

771/04.11.2003

 

B.C. nr.2/2004

 

XIII-10 Soluţii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalaţii în construcţii, ediţia 1995. O.M.L.P.A.T. nr.

18/N/28.03.1996

B.C. nr.7/1996
XIII-11 NP 084-2003 Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice. O.M.T.C.T. nr.

905/25.11.2003

M.Of., p I, nr.

867/05.12.2003

Broşură ICECON

 

îşi încetează aplicabilitatea

I1-1978 şi

NP 003-1997

XIII-12 GE 052-2004 Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile. O.M.T.C.T. nr.

164/15.02.2005

 

M.Of., p I, nr.

345bis/25.04.2005

B.C. nr.6/2006 orice dispoziţie contrară se abrogă
XIII-13 GP 106-2004 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural . O.M.T.C.T. nr.

161/15.02.2005

M.Of., p I, nr.

338bis/21.04.2005

B.C. nr.22-25/2005 orice dispoziţie contrară se abrogă
XIII-14  

NP 118-2006

 

Normativ pentru proiectarea construcţiilor  şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti-Partea a V-a. Prelucrarea nămolurilor. O.M.T.C.T. nr.

1.729/21.09.2006

M.Of., p I, nr.

888bis/31.10.2006

B.C. nr.20/2006 Îşi încetează aplicabilitatea

NP 28-1984, P28/2-1988

XIII-15  

NE 035-2006

 

Normativ pentru exploatarea şi reabilitarea conductelor pentru transportul apei. O.M.T.C.T. nr.

1.736/21.09.2006

M.Of., p I, nr.

903bis/7.11.2006

B.C.nr.19/2006 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea
XIII-16  

NP 128-2011

 

Normativ privind calculul loviturii de berbec la conductele pentru transportul apei. O.M.D.R.T. nr.

255/06.02.2012

M.Of., p I, nr.

129bis/22.02.2012

îşi încetează aplicabilitatea

I 30-1975

XIII-17 NP 133-2013

 

Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor  

O.M.D.R.A.P. nr.

2.901/04.09.2013

 

 

M.Of., p I, nr.

660 bis/28.10.2013

se abrogă,

NP-088-03),

NP-089-03),

NP 107-04),

şi îşi încetează aplicabilitatea

ST 021-1997),

NP 028-1998),

NP 032-1999),

I 22-1999) şi

P 66-2001)

XIII-18 GP 127-2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei.

 

O.M.D.R.A.P.nr. 2.359/26.11.2014 M.Of.,pI, nr. 2bis/05.01.2015  
XIII-19 I 9-2015 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. O.M.D.R.A.P.nr. 818/06.10.2015 M.Of.,pI, nr. 830bis/06.11.2015 îşi încetează aplicabilitatea

I 9-1994 şi

I 9/1-1996

XIII-20 P 96-2015 Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile, social-culturale şi industriale. O.M.L.P.A.T. nr.

832/08.10.2015

M.Of.,pI, nr. 841bis/06.11.2015 îşi încetează aplicabilitatea

P 96-1996

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XIII-21 S -1994 Ghid de proiectare–Instalaţii sanitare-S-Mapa proiectantului” ediţia 1994. O.M.L.P.A.T. nr.

19/N/28.03.1996

  Ordinul publicat în B.C. nr.7/1996 şi

Broşura IPCT

 
XIII-22 AC-1998 Ghidul de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de aplimentare cu apă şi canalizare A-C Mapa  proiectantului, ediţia 1998. O.M.L.P.A.T. nr.

9/N/16.02.1999

 

Ordinul publicat în B.C. nr.14/1999 şi

Broşura ICECON

 
XIII-23 SC 001-1996 Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din clădirile existente. O.M.L.P.A.T. nr.

84/N/29.11.1996

Ordinul publicat în B.C. nr.2/1997 şi

Broşura IPCT

 
XIII-24 GP 043-1999 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC şi polietilenă şi polipropilena. O.M.L.P.A.T. nr.

84//N/25.10.1999

   

Ordinul publicat în B.C. nr.1/2000 şi

Broşura IPCT

 
XIII-25 SC 002-1998 Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă, gaze naturale şi energie termică aferente instalaţiilor din blocurile de locuinţe. O.M.L.P.A.T. nr.

25/N/7.04.1999

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 7/1999

Ordinul publicat în B.C. nr.7/1999 şi

Broşura IPCT

 
XIII-26 ST 041-2000

Specificaţii tehnice privind staţiile de epurare monobloc, containerizate şi automatizate, utilizate pentru comunităţi mici.

O.M.L.P.T.L. nr.

665/30.04.2001

   

Ordinul publicat în B.C.nr.1/2002 şi

Broşura PROED

 
XIII-27 MP 005-1998 Manual pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente staţiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos în vederea satisfacerii exigenţelor de siguranţă în exploatare şi sănătatea oamenilor. O.M.L.P.A.T. nr. 16/N/03.03.1998   Ordinul publicat în B.C. nr.13/2000 şi

Broşura PROED

 

 
XIII-28 GT 009-1997 Ghid pentru reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă, fără săpătură deschisă, în vederea satisfacerii cerinţelor de igienă şi siguranţă în exploatare. O.M.L.P.A.T. nr. 97/N/01.07.1997   Ordinul publicat în B.C. nr.10/2001  

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice, condiţionarea aerului, gaze

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr.

crt.

Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XIV-1
I 38-1981
Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 93/21.07.1981 B.C. nr.12/1981
XIV-2 I 35-1982 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 67/10.06.1982 B.C. nr.9/1982
XIV-3 I 39-1982 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale industriale în scopul reducerii consumului de combustibil. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 19/19.06.1982 B.C. nr.12/1982
XIV-4 I 40-1982 Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 143/30.11.1982 B.C. nr.2/1983
XIV-5 I 42-1985 Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum. Decizia I.C.C.P.D.C. nr. 14/05.03.1985

B.C. nr.8/1985

 

XIV-6 GP 017-1996 Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu sisteme pasive de încălzire  solară. O.M.L.P.A.T. nr.

68/N/25.03.1997

B.C. nr.10/1998
XIV-7

GT 016-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a aparatelor de condiţionare de fereastră. O.M.L.P.A.T. nr.

137/N/10.11.1997

B.C. nr.11/2000
XIV-8 NP 018-1997 Normativ pentru proiectarea, execuţia exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori. O.M.L.P.A.T. nr.

78/N/12.05.1997

B.C. nr.4/1997 şi

B.C.nr.14/1997

XIV-9

ME 002-1997

Manual de specificaţii privind instalarea, exploatarea şi mentenanţa schimbătoarelor de căldură din instalaţie. O.M.L.P.A.T.

nr.138/N/10.11.1997

B.C. nr.11/2000
XIV-10

GT 014-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a aerotermelor de perete şi tavan. O.M.L.P.A.T. nr.

135/N/10.11.1997

B.C. nr.10/2000
XIV-11 GT 015-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului  de funcţionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise.  

O.M.L.P.A.T. nr.

133/N/10.11.1997

 

 

B.C. nr.9/2000

XIV-12

GT 017-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos. O.M.L.P.A.T.

nr.134/N/10.11.1997

B.C. nr.10/2000
XIV-13

GT 018-1997

Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipient de hidrofor. O.M.L.P.A.T. nr.

136/N/10.11.1998

B.C. nr.11/2000
XIV-14 ST 020-1998 Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel preizolate. O.M.L.P.A.T. nr.

22/N/7.04.1999

 

B.C.nr.5/2000

XIV-15 GP 041-1998 Ghid pentru alegerea, proiectarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 gr.C. O.M.L.P.A.T. nr.

26/N/07.04.1999

B.C. nr.10/2000
XIV-16 GT 022-1999 Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reţelele de transport şi distribuţie. O.M.L.P.A.T. nr.

75/N/05.10.1999

O.M.I.C. nr.

249/17.09.1999

B.C. nr.3-4/2000
XIV-17  

I 31-1999

 

Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). O.M.L.P.A.T. nr.

74/N/5.10.1999

O.M.I.C. nr.

248/17.09.1999

B.C. nr.2/2000 îşi încetează valabilitatea

I 31–1976

XIV-18 I 33-1999 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). O.M.L.P.A.T. nr.

74/N/05.10.1999

O.M.I.C. nr.

248/17.09.1999

B.C. nr.2/2000 îşi încetează valabilitatea

I 33–1976

 

XIV-19 NP 031-1999 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie de pardoseală. O.M.L.P.A.T. nr.

64/N/25.08.1999

B.C. nr.12/2000
XIV-20 ST 023-1999 Specificaţie tehnică privind controlul calităţii execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilenă de medie densitate.Cerinţe de calitate. Procedură de verificare. O.M.L.P.A.T. nr.

19/N/07.04.2000

B.C. nr.13/2000
XIV-21 NP 037/1-1999 Normativ de proiectare, executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule prin staţii independente. O.M.L.P.A.T. nr.

72/N/04.10.1999

B.C. nr.1/2000 şi

Broșură IPCT

XIV-22 NP 037-1999 Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL), pentru autovehicole. O.M.L.P.A.T. nr.

73/N/5.10.1999

O.M.I.C. nr.

116/29/24.08.1999

 

B.C. nr.1/2000

 

XIV-23  

GP 039-1999

 

Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit. O.M.L.P.A.T. nr.

76/N/05.10.1999

B.C. nr.9/2000
XIV-24 ST 024-2000 Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, cu conducte din polietilenă. O.M.L.P.A.T. nr.

18/N/07.04.2000

B.C. nr.14-15/2000
XIV-25 GP 051-2000 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici. O.M.L.P.A.T. nr.

50/N/30.06.2000

B.C.nr.6/2001 şi

B.C. nr.13/2000

XIV-26 NP 048-2000 Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora. O.M.L.P.A.T. nr.

324/N/4.12.2000

B.C. nr.4/2001 şi

B.C. nr.16-17/2006

XIV-27 GP 056-2000 Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare.

 

O.M.L.P.A.T. nr.

332/N/08.12.2000

B.C. nr.13/2001 şi

B.C. nr.1/2002

XIV-28 GP 057-2000 Ghid pentru instalaţiilor de ventilare şi climatizare folosind anemostate sau fante. O.M.L.P.A.T. nr.

335/N/08.12.2000

B.C. nr.13/2001 şi

B.C. nr.1/2002

XIV-29 GT 029-2001 Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum la  clădiri de locuit colective. O.M.L.P.T.L. nr.

1.612/02.11.2001

B.C. nr.3/2002
XIV-30 ST 046- 2001 Specificaţie tehnică privind montarea şi utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire.  

O.M.L.P.T.L. nr.

1.618/02.11.2001

 

B.C.nr.3/2002
XIV-31 GT 028-2001 Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele şi punctele termice.

O.M.L.P.T.L. nr.

1.611/02.11.2001

B.C. nr.3/2002
XIV-32 GT 032-2001 Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.

O.M.L.P.T.L. nr.

1.628/02.11.2001

B.C. nr.3/2002
XIV-33 I 36-2001 Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice.

O.M.L.P.T.L. nr.

1.614/02.11.2001

B.C. nr.6/2002 îşi încetează valabilitatea

I 36-1993

XIV-34  

GP 066-2002

 

Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie, în centrale termice pentru ansambluri urbane. O.M.T.C.T. nr.

942/02.07.2002

B.C. nr.22/2003
XIV-35 NP 029-2002 Normativ de proiectare,execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate. O.M.T.C.T. nr.

940/02.07.2003

B.C. nr.24/2003 îşi încetează valabilitatea

NP 029-1998

XIV-36 GP 067-2002 Ghid privind determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire. O.M.T.C.T. nr.

941/02.07.2002

B.C. nr.20/2003
XIV-37  

NP 058-2002

 

Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică – reţele şi puncte termice. O.M.T.C.T. nr.

931/02.07.2002

B.C. nr.21/2003
XIV-38 NP 059-2002 Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică-reţele şi puncte termice.

O.M.L.P.T.L. nr.

926/02.07.2002

B.C. nr.12/2003
XIV-39 MP 028-2003 Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă fierbinte. O.M.T.C.T. nr.

904/25.11.2003

M.Of., p I, nr.

867/05.12.2003

B.C. nr.18/2006 şi nr. 24/2004 îşi încetează aplicabilitatea

I 37-1981

XIV-40
 
I 5-2010

 

Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare. O.M.D.R.T. nr.

1.659/22.06.2011

M.Of., p I, nr.

504bis/15.07.2011

B.C. nr.11/2011 orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea şi

I5–1998,

I5/2-1998,

I5/1–1994

XIV-41 I 13-2015 Normativ pentru  proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală. O.M.D.R.A.P. nr.

845/12.10.2015

M.Of., p I, nr.

897bis/02.12.2015

îşi încetează aplicabilitatea

I 13-2002 şi

I 13/1-2002

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XIV-42 G -1997 Ghid de proiectare –Instalaţii de gaze-G-Mapa proiectantului” ediţia 1997. O.M.L.P.A.T. nr.

2/N/18.01.1999

Ordinul publicat în B.C. nr. 14/1999 şi

Broşura IPCT

 
XIV-43 F-1998 Ghid de proiectare –Instalaţii frigorifice -F-Mapa proiectantului,  ediţia 1998. O.M.L.P.A.T. nr.

2/N/18.01.1999

Ordinul publicat în B.C. nr. 14/1999 şi Broşura IPCT  
XIV-44 I 45-1993 Instrucţiuni privind metodologia de testare aeraulică şi termică a camerelor curate. O.M.L.P.A.T. nr.

14/N/9.04.1993

     
XIV-45 I-1995 Ghid de proiectare –Instalaţii de Încălzire -I-Mapa proiectantului,  ediţia 1995. O.M.L.P.A.T. nr.

19/N/28.03.1996

Ordinul publicat în B.C. nr. 7/1996   şi Broşura IPCT  
XIV-46 V-1995 „Ghid de proiectare –Instalaţii de Ventilare-V-Mapa proiectantului” ediţia 1995. O.M.L.P.A.T. nr.

19/N/28.03.1996

Ordinul publicat în B.C. nr. 7/1996 Ordinul publicat în B.C. nr. 7/1996 şi Broşura IPCT  
XIV-47 GP 019-1999 Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor de încălzire şi ventilaţie din clădiri. O.M.L.P.A.T. nr.

78/N/05.10.1999

Ordinul publicat în B.C. nr. 10/2001 şi

Broşura ICECON şi Broşura IPCT

 
XIV-48 SC 005-2000 „Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de încălzire utilizînd noi sisteme de producere a  agentului termic (CT de apartament, scară, etc.)”. O.M.L.P.A.T. nr.

329/N/08.12.2000

Ordinul publicat în B.C .nr. 13/2001 şi Broşura IPCT  
XIV-49 SC 004-2000 Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la clădiri publice. O.M.L.P.A.T. nr.

210/N/25.09.2000

Ordinul publicat în B.C. nr. 12/2001 şi Broşura IPCT  
XIV-50 ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr.

330/N/08.12.2000

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 şi Broşura IPCT  
XIV-51 GT 026-2000

 

Ghid pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi a procedurilor privind calitatea materialelor şi produselor pentru instalaţii aferente construcţiilor-armonizate legislativ cu Uniunea Europeană. O.M.L.P.A.T. nr. 162/N/06.07.2000   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 şi Broşura ICECON  
XIV-52 RpE

 

RpG

 

RpG

Specificaţii tehnice de norme medii de consum de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii electrice-RpE-pentru lucrări de reparaţii la instalaţii de gaze-RpG-şi pentru lucrări de reparaţii la instalaţiile de încălzire-RpG . O.M.L.P.A.T. nr. 65/N/25.08.1999   Ordinul publicat în B.C. nr. 10/2000  
XIV-53

GP 027-1999

Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor sanitare şi de gaze din interiorul clădirilor. O.M.L.P.A.T. nr. 79/N/05.10.1999 Ordinul publicat în B.C. nr. 10/2001 şi Broşura ICECON  
XIV-54

GT 023-1999

Ghid privind verificarea performanţelor schimbătoarelor de căldură apă/ape din centrale şi puncte termice. O.M.L.P.A.T. nr. 15/N/07.04.2000 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001  
XIV-55

PCC 001-1999

Procedura de control a calităţii execuţiei lucrărilor de instalaţii. O.M.L.P.A.T. nr. 16/N/07.04.2000   Ordinul a publicat în B.C. nr.13/2001  
XIV-56

GT 021-1998

Ghid privind metode şi tehnici de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse de echipamentele instalaţiilor de ventilare şi climatizare în construcţii. O.M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.1998   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001  
XIV-57

GP 015-1997

Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de îmbunăţire a protecţiei termice şi acustice la clădiri existente unifamiliare sau cu număr redus de apartamente. O.M.L.P.A.T. nr. 113/N/06.08.1997   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001

 

 
XIV-58

GP 060-2000

Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de  încălzire perimetrală la clădiri. O.M.L.P.A.T. nr. 343/N/19.12.2000 Broşura IPCT  

 

 1. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr.

crt.

Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XV-1 I 14-1976 Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate. I.G.S.C. nr.

5/11.01.1976

B.C. nr. 2/1976
XV-2  

C 170-1987

 

Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale. I.C.C.P.D.C. nr.

41/28.09.1987

B.C. nr. 6/1987
XV-3  

C 225-1987

 

Norme tehnice privind protecţia anticorozivă a cablurilor şi toroanelor din oţel pentru construcţii cu armături exterioare şi construcţii suspendate. l C.C.P.D.C. nr.

43/28.09.1987

B.C. nr. 6/1987
 

XV-4

PC 1/1-1993 Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor. O.M.L.P.A.T. nr.

10/N/07.04.1994

B.C.nr. 8/1994

 

XV-5 P 127-1994 Norme tehnice de proiectare şi execuţie a protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la coşurile din beton armat monolit.

 

 

O.M.L.P.A.T. nr.

16/N/07.07.1994

B.C. nr.10/1994
XV-6 GP 013-1996 Ghid privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calitaţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie. O.M.T.C.T. nr.

1.003/10.12.2003

B.C. nr. 7/1985  
XV-7 GP 030-1998 Ghid de proiectare, execuţie, exploatare şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre şi fire sintetice. O.M.L.P.A.T. nr.

8/N/03.02.1998

B.C. nr.13/1999
XV-8 GP 033-1998 Ghid de proiectare şi execuţie pentru realizarea intervenţiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune. O.M.L.P.A.T. nr.

6/N/03.02.1998

B.C. nr.13/1999
XV-9 GP 036-1998 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a bazinelor din beton armat destinate neutralizării şi epurării apelor industriale. O.M.L.P.A.T. nr.

51/N/17.06.1998

 

B.C.nr. 5/1999

 

XV-10

 

GE 045-2002

Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide. O.M.L.P.T.L. nr.

1.447/03.10.2002

B.C.nr. 13/2003
XV-11 GM 018-2003 Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat, beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive.

 

 

O.M.T.C.T. nr.

1.002/10.12.2003

B.C. nr. 6/2004  

 

XV-12  

GM 017-2003

 

Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive. O.M.T.C.T. nr.

1.003/10.12.2003

B.C.nr.6/2004  
XV-13 GE 054-2006 Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecţiilor anticorozive la construcţii din oţel. Măsuri de intervenţie. O.M.T.C.T.  nr.

1.735/21.09.2006

 

M. Of., p I,  nr.

893 bis/02.11.2006

 

B.C.nr.22/2006

Îşi încetează valabilitatea

GP 035-98, cap. c,

 

XV-14 GP 070-2002 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate. O.M.L.P.T.L. nr.

1.580/15.10.2002

B.C.nr.6/2003
XV-15 ST 050-2006 Specificaţie tehnică privind utilizarea adezivilor polimerici în construcţii. O.M.T.C.T.  nr. 1.728/21.09.2006 M.Of., p I, nr.

942/22.11.2006

B.C.nr.23/2006 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea
XV-16 GP 121-2013 Ghid de proiectare, execuție privind protecția împotriva coroziunii. O.M.D.R.A.P. nr.

27/10.01.2014

M. Of., p I,  nr. 120bis/08.02.2014 îşi încetează aplicabilitatea

GP 111-04,

GE 053-04,

GP 072-2002

XV-17 GE 030-2014 Ghid privind execuția protecțiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcție aparente (lemn, beton, cărămidă, piatră naturală și artificială). O.M.D.R.A.P. nr.

223/20.02.2014

M.Of., p I, nr.

180/13.03.2014

 

  îşi încetează aplicabilitatea

GE 030-1997

 

 

XV-18 ST 049-2014 Specificaţie tehnică privind protecţia elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi. Cerinţe, criterii de performanţă şi măsuri de prevenire şi combatere. O.M.D.R.A.P. nr.

713/03.04.2015

M.Of., p I, nr.

318/11.05.2015

 

  C 46-1986 îşi încetează aplicabilitatea, şi ST 049-2006 se abrogă

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XV-19

NP 039-1999

Normativ privind criteriile de performanţă pentru protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor industriale. O.M.L.P.A.T. nr. 220/N/27.09.2000   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001  
XV-20

GP 047-2000

Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane, situate în medii agresive. O.M.L.P.A.T. nr. 209/N/22.09.2000   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001  
XV-21 GP 048-2000 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei textile. O.M.L.P.A.T. nr. 223/N/27.09.2000   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001

 

 
XV-22 GE 006-1996 Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibraţii pentru determinarea gradului de siguranţă a instalaţiilor aferente construcţiilor. o.M.L.P.A.T. nr. 51/N/15.07.1996

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999

 

 
XV-23 GP 049-2000 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii din beton armat, supuse coroziunii uleiurilor vegetale. O.M.L.P.A.T. nr. 218/N/27.09.2000 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001

 

 
XV-24 GP 029-1998 Ghid de proiectare, execuţie şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de celuloză şi hîrtie. O.M.L.P.A.T. nr. 7/N/1998 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001

 

 

 

 • Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, fotometrice, cadastrale

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XVI-1  

C 83-1975

 

Îndrumător privind executarea trasării de detaliu în construcţii. Decizia M.C.I. nr.

49/08.12.1975

B.C. nr.1/1976 îşi încetează valabilitatea

C 83-1968

XVI-2   Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar din localităţi.

 

O.M.L.P.A.T. nr.

Of.N. Cad. şi Cartografie

90/N/02.06.1997 şi

911-CP/02.06.1997

 

B.C. nr.7/1997

 
XVI-3   Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului reţelelor edilitare în localităţi. O.M.L.P.A.T. nr.

Of.N. Cad. şi Cartografie

91/N/02.06.1997

912-CP/02.06.1997

B.C. nr.7/1997  

 

 • Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XVII-1 P 41-1973 Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi pentru localităţile urbane. C.S.E.A.L. nr.

157/21.06.1973

B.C. nr.9/1973 îşi încetează valabilitatea

P 41–1966

XVII-2 P 101-1978 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari. Modificări la P 101 –1978. I.C.C.P.D.C. nr.

75/30.07.1978

 

I.C.C.P.D.C. din

01.10.1985

B.C. nr.5/1979 şi

 

B.C. nr.3/1987

XVII-3 P 92-1982 Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit, social-culturale, de turism şi administrative. I.C.C.P.D.C nr.

116/30.09.1982

B.C. nr.2/1983 îşi încetează valabilitatea

P 92–1976

XVII-4  

P 25-1985

Normativ pentru reţeaua culturală. C.C.E.S. nr.

94/27.02.1985

B.C.nr.8/1985
XVII-5 P 128-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici. I.C.C.P.D.C.  nr.

6/24.02.1987

B.C. nr.1/1987
XVII-6 P 87-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor culturale. C.C.E.S. nr.

171/15.04.1987

B.C. nr.2/1987
XVII-7  

C 47-1986

Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă în construcţii.  

I.C.C.P.D.C.nr.

14/18.04.1986

 

B.C. nr.5/1986

îşi încetează valabilitatea

C 47–1979,

C 207-1981

XVII-8  

 

I 46-1993

Instrucţiuni privind proiectarea executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu.

 

 

O.M.L.P.A.T. nr.

17/N/23.04.1993

 

B.C.nr.12/1993

XVII-9  

NP 002-1996

 

Cerinţe esenţiale. Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie publică în spiritul conceptului de performanţă. O.M.L.P.A.T. nr.

25/N/03.04.1996

B.C. nr.11/1996
XVII-10 NP 009-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii. O.M.L.P.A.T. nr.

5/N/22.01.1997

B.C. nr.6-7/1998  
XVII-11  

NP 010-1997

 

Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee. O.M.L.P.A.T. nr.

5/N/22.01.1997

B.C. nr.6-7/1998  
XVII-12 NP 011-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii. O.M.L.P.A.T. nr.

5/N/22.01.1997

B.C. nr.6-7/1998  
XVII-13 NP 015-1997 Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora. O.M.L.P.A.T. nr.

4/N/22.01.1997

B.C. nr.1-3/1998  
XVII-14 NP 002-1997 Manualul pentru proiectarea şi execuţia construcţiilor demontabile avînd durata de exploatare limitata pe un amplasament dat. O.M.L.P.T.L. nr.

26/24.02.1997

B.C. nr.3/1997
XVII-15 NP 021-1997 Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă. O.M.L.P.A.T. nr.

115/N/1.09.1997

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.13/2001 şi B.C. nr.16/2001

 

 

 

XVII-16 NP 022-1997 Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă. O.M.L.P.A.T. nr.

117/N/1.09.1997

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.13/2001 şi normativul în
B.C. nr.17/2001
XVII-17 NP 023-1997 Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi  pe baza exigenţelor de performanţă. O.M.L.P.A.T. nr.

118/N/1.09.1997

Ordinul s-a publicat în B.C. nr.13/2001 şi normativul în

B.C.nr.18/2001

XVII-18 NP 057-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP 016-96). O.M.L.P.T.L. nr.

1.383/24.09.2002

B.C. nr.9/2003 îşi încetează valabilitatea

NP 016-1996

XVII-19 NP 064-2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit. O.M.L.P.T.L. nr.

1.991/12.12.2002

M. Of., p I, nr.

944/23.12.2002

B.C. nr.7/2003
XVII-20 NP 063-2002 Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii. O.M.L.P.T.L. nr.

1.994/13.12.2002

 

M.Of., p I, nr.

945/23.12.2002

B.C. nr.6/2004 şi

B.C.nr.8-9/2005

XVII-21 GP 089-2003 Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri. O.M.T.C.T. nr.

1.004/10.12.2003

M.Of.,p I, nr.

917/20.12.2003

B.C. nr.21/2004
XVII-22 GP 088-2003 Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice. O.M.T.C.T. nr.

914/26.11.2003

 

M.Of., p I, nr.

867/05.12.2003

B.C. nr.8-9/2005
XVII-23  

NP 051-2012

 

Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap. O.M.D.R.A.P. nr. 189/12.02.2013  

M.Of., partea I,nr.

121bis/05.03.2013

B.C. nr.5/2013 se abrogă

NP  051–2000

 

 

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XVII-24 Gex 001/1-1998 Ghidul pentru expertizarea clădirilor de locuit înalte cu P+8 etaje executate din panouri mari înainte de 1997 după proiect tip I.P.C.T. 141:

–tronson de baza tip LP 11/21, compus din doua sectiuni simetrice avînd dimensiunile în plan 12,2×41,68m, cu 72 apartamente.

-tronson de bază tip LP II/23, având dimensiunile în plan 14,2×23,80m, cu 36 apartamente.

O.M.L.P.A.T. nr. 31/N/2.04.1998

 

  Ordinul publicat în B.C. nr.  2/2002 şi

Broşura COCC

 
XVII-25 GE 011-1997

 

Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizată a lucrărilor de instalaţii la construcţii de locuinţe, social-culturale şi industriale. O.M.L.P.A.T. nr. 32/N/03.03.1997   Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 şi

Brosura IPC

 
XVII-26 GP 062-2000

Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile de tratare a apei pentru localităţi mici şi obiective izolate, în vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului.

O.M.L.P.T.L. nr.

666/30.04.2001

  Ordinul publicat în B.C . nr. 1/2002 şi

Broşura PROED

 

 

 • Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale, agrozootehnice şi de irigaţii

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XVIII-1 P 117-1983 Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor social-sanitare pentru construcţii industriale. I.C.C.P.D.C. nr.

18/31.03.1983

B.C. nr.5-6/1983  
XVIII-2 P 17-1985 Normativ privind proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule. I.C.C.P.D.C. nr.

18/04.04.1985

B.C.nr.9/1985  
XVIII-3 P 71-1986 Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale. I.C.C.P.D.C. nr.

53/20.12.1986

B.C. nr.11/1986  
XVIII-4 NP 004-2003 Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule.

(revizuire şi comasare cu NP 004/1-99)

O.M.T.C.T. nr.

174 /15.02.2005

O.M.T.C.T. nr.

1.395/26.07.2006

modifică anexa la O.M.T.C.T. nr. 174/2005

 

M.Of., p I, nr.

34 bis/13.01.2006

 

M.Of., pI, nr. 680/08.08.2006

  îşi încetează aplicabilitatea

NP 004-2000,

NP 004/1-2000,

XVIII-5 GP 107-2004 Ghid privind proiectarea depozitelor de deşeuri cu materiale geosintetice . O.M.T.C.T. nr. 276/23.02.2005  

M.Of., p I, nr. 448bis/26.05.2005

B.C. nr.3/2006 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea

 

 • Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice, amenajărilor şi regularizărilor de râuri

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XIX-1

 

 

GE 027-1997

 

 

Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri. O.M.L.P.A.T. nr.

53/N/11.03.1997

B.C. nr.12/2001  
XIX-2 GE 049-2002 Ghid de execuţie, exploatare şi postutilizare a construcţiilor de captare din apa subterană, pentru asigurarea parametrilor funcţionali. O.M.T.C.T. nr. 1.409/26.09.2002 B.C. nr.19/2003

 

XIX-3 GP 076-2002 Ghid de proiectare privind siguranţa în exploatare a lucrărilor de consolidare costieră. O.M.L.P.T.L. nr.

1.710/17.10.2002

B.C.nr.7/2003
XIX-4 GE 048-2002 Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la prizele de apă. O.M.L.P.T.L. nr.

1.713/17.10.2002

B.C.nr.7/2003
XIX-5 MP 023-2002

Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ, canale de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje.

O.M.L.P.T.L. nr.

1.715/17.10.2002

B.C. nr.7/2003
XIX-6 NP 078-2002

Normativ de proiectare privind protecţia cheiurilor la acostarea navelor.

O.M.T.C.T. nr. 1.711/17.10.2002 B.C. nr.16-17/2003
XIX-7 NP 077-2002

Normativ de proiectare antiseismică a construcţiilor de acostare gravitaţională.

O.M.T.C.T. nr. 1.765/23.10.2002

 

B.C. nr.16-17/2003

XIX-8  

GE 050-2002

Ghid de elaborare a conţinutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a activităţilor privind amenajările portuare si căile navigabile.

O.M.T.C.T. nr. 1.712/17.10.2002

B.C. nr.16-17/2003
XIX-9 NP 087-2003

Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice.

O.M.T.C.T. nr.

645/23.10.2003

M.Of., p I, nr. 771/04.11.2003 B.C. nr. 13/2004
XIX-10 NP 090-2003

Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor.

O.M.T.C.T. nr.

644/23.10.2003

M.Of., p I, nr.

771/04.11.2003

B.C.nr.13/2004
XIX-11 GP 086-2003

Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acţiunii asupra construcţiilor portuare, maritime şi fluviale.

O.M.T.C.T.  nr.

643/23.10.2003

 

Ordin în:

M.Of., p I, nr.

786/07.11.2003

B.C. nr.15/2004
XIX-12 GP 084-2003

Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă.

O.M.T.C.T.  nr.

642/23.10.2003

Ordin în:

M.Of., p I, nr.

786/07.11.2003

B.C.nr.2/2004
XIX-13 GP 085-2003

Ghid pentru proiectarea căilor navigabile.

O.M.T.C.T. nr.

641/23.10.2003

M.Of., p I, nr.

786/07.11.2003

B.C. nr.17-18/2004
XIX-14 GP 103-2004 Ghid de proiectare şi execuţie privind realizarea şi menţinerea prin înnisipare artificială a plajelor.

 

 

O.M.T.C.T. nr. 162/15.02.2005  

 

M.Of., p I, nr.

334 bis/20.04.2005

B.C.nr.5/2006 orice dispoziţie contrară se abrogă
XIX-15 NP 106-2004 Normativ privind proiectarea porturilor fluviale. O.M.T.C.T. nr. 160/15.02.2005 M. Of., p I, nr.

332bis/20.04.2005

B.C. nr.4/2005 orice dispoziţie contrară se abrogă
XIX-16 GT 064-2011 Ghid privind echiparea construcţiilor hidrotehnice de retenţie cu aparatură de măsură şi control. O.M.D.R.T. nr. 256/06.02.2012

 

M. Of., p I , nr. 129bis/22.02.2012    
XIX-17 NP 132-2011 Normativ privind analiza şi evaluarea riscului asociat barajelor. O.M.D.R.T. nr. 1.640/03.09.2012

 

M. Of., p I , nr. 659 bis/18.09.2012
XIX-18 NP 129-2011 Normativ privind stabilirea debitelor şi volumelor maxime pentru calculul construcţiilor hidrotehnice de retenţie.  

O.M.D.R.T. nr. 1.752/21.09.2012

 

M. Of., p I , nr. 784bis/21.11.2012

XIX-19 NP 131-2011 Normativ privind evaluarea stării de siguranță a digurilor de apărare împotriva inundațiilor. O.M.D.R.T. nr. 1.749/21.09.2012  

M.Of., p I, nr. 784bis/21.11.2012

 

 

XIX-20 NP 130-2013 Normativ privind stabilirea încărcărilor și grupărilor de încărcări pentru construcțiile hidrotehnice de retenție. O.M.D.R.A.P. nr. 2.363/24.07.2013  

M.Of., p I, nr.

586 bis /16.09.2013

B.C. nr.15/2013  
XIX-21 NP 076-2013 Normativ de proiectare, executie si evaluare la acțiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat. O.M.D.R.A.P. nr. 3.102/04.09.2013  

M.Of., p I, nr.

723bis/25.11.2013

îşi încetează aplicabilitatea NP 076-2002
XIX-22 GP 125-2014 Ghid de proiectare privind lucrările subterane cu aplicaţii în hidrotehnică şi transporturi. Alcătuire constructivă, calcul sprijinirii şi cămăşuielii. O.M.D.R.A. P.nr. 1.340/21.07.2014  

M.Of., p I, nr. 788bis/29.10.2014

 
XIX-23 GP 126-2014 Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru şi definitive, la construcţiile hidrotehnice. O.M.D.R.A.P.nr. 1.533/25.08.2014 M.Of., p I, nr. 782bis/28.10.2014  
XIX-24 NP 136/1-2014 Normativ privind evaluarea stabilităţii la alunecare a barajelor de beton. O.M.D.R.A.P.nr. 1.532/25.08.2014 M.Of.,pI, nr. 781bis/27.10.2014  
XIX-25 GP 127-2014 Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. O.M.D.R.A.P.nr. 2.359/26.11.2014 M.Of.,pI, nr. 2bis/05.01.2015  

 

 1. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţii-montaj

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XX-1 C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente. I.C.C.P.D.C. nr.

92/14.12.1984

B.C. nr.6/1985 îşi încetează valabilitatea

C 16-1979

 

XX-2 P 82-1986 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi întreţinerea drumurilor de şantier. I.C.C.P.D.C. nr.

15/07.05.1986

B.C. nr.5/1986 îşi încetează valabilitatea

P 82-1983

XX-3 GE 031-1997 Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de construcţii-montaj, inclusiv instalaţiile aferente construcţiilor, cît şi pentru lucrări de reparaţii. O.M.L.P.A.T. nr. 76/N/05.05.1997 B.C. nr.11/1997
XX-4 PCC  002-1999 Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor. O.M.L.P.A.T. nr.

158/N/6.07.2000

 

B.C. nr.8/2001

 

 

 

 

 

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

 

XX-5

GT 012-1997 Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor şi echipamentelor de organizare de şantier. O.M.L.P.A.T. nr. 111/N/01.08.1997 Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1997 şi Broşura IPC  
 

XX-6

GT 014-1997 Ghid pentru proiectarea şi utilizarea cofrajelor în construcţii. O.M.L.P.A.T. nr. 112/N/01.08.1997   Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1997  
 

XX-7

IM 007-1996 Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje în construcţii. O.M.L.P.A.T. nr.

74/N/15.10.1996

Ordinul publicat în B.C. nr. 10/1996 şi Broşură ICSPM  

Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţi

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XXI-1 C 204-1980 Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii. I.G.S.I.C. şi I.C.C.P.D.C. nr.31/21.11.1980 B.C. nr.5/1981
XXI-2 C 200-1981 Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului sonic. I.C.C.P.D.C. nr.

162/22.12.1981

B.C.nr.6/1982
XXI-3 C 205-1981 Instrucţiuni tehnice  privind încercarea in situ prin încărcări statice, conform STAS 1336-1980 a construcţiilor civile şi industriale. I.C.C.P.D.C. nr.

97/11.07.1981

B.C. nr.1/1982
XXI-4 I 27-1982 Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice.

cu Completări I 27 – 1982

I.C.C.P.D.C. nr.

78/10.06.1982

I.C.C.P.D.C.

Decizie nr.

56/28.09.1988

B.C. nr.10/1982 şi

B.C. nr.5/1988

XXI-5 C 56 -1985 Normativ pentru verificarae calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. Decizia I.C.C.P.D.C. nr.61/30.10.1985 B.C. nr.1-2/1986 îşi încetează valabilitatea

C 56-1975

XXI-6 C 220-1985 Instrucţiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere lichide. I.C.C.P.D.C. nr.

33/14.06.1985

B.C. nr.9/1985
XXI-7 C 180-1988 Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode radiometrice. I.C.C.P.D.C. nr.

38/08.06.1988

B.C. nr.2/1988

 

îşi încetează valabilitatea

C 180–1976

XXI-8 C 244-1993 Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi precomprimat. O.M.L.P.A.T. nr.

20/N/12.05.1993

B.C. nr.9/1993
XXI-9 C 247-1993 Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităţilor publice. O.M.L.P.A.T. nr.

21/N/27.05.1993

B.C.nr.10/1993

 

XXI-10 GT 019-1998 Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru asigurarea stabilităţii construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr.

80/N/19.10.1998

B.C. nr.6/2000

 

XXI-11 P 130-1999 Normativ privind  comportarea în timp a construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr.

57/N/18.08.1999

B.C. nr.1/2000 îşi încetează valabilitatea

P 130-1997

XXI-12 C 150-1999 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale construcţiilor civile, industriale şi agricole. O.M.L.P.A.T. nr.

81/N/05.10.1999

B.C. nr.7/2000

 

îşi încetează valabilitatea

C 150–1984

XXI-13 C 56-2002

 

Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor.

 

 

 

O.M.T.C.T. nr.

900/25.11.2003

 

 

M.Of.,pI, nr.

877/10.12.2003

B.C. nr. 19-20/2004 îşi încetează valabilitatea

C 56-1985 –

Capitolele instalaţii

XXI-14 NP 137-2014 Normativ pentru evaluarea in-situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente O.M.D.R.A.P. nr.

2.395/02.12.2014

M.Of., p I,  nr. 6bis/06.01.2015   C 54-81, C 231-89, C 236-91 şi

C 26-85, cu completările ulterioare, cu excepţia capitolelor 6 – 9 din partea a II-a a normativului

C 26-85, îşi încetează aplicabilitatea

 

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XXI -15 ME 004-2000 Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare în zonele de distrugeri apărute ca urmare a unor seisme. O.M.L.P.A.T. nr.

47/N/30.06.2000

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 şi Broşura ICECON  
XXI -16 GE 016-1997 Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor specifice. O.M.L.P.A.T. nr. 37/N/03.03.1997 Ordinul publicat în B.C. nr 12/1999 şi Broşura IPC  
XXI -17 GE 017-1997 Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor mari (deplasări, rosturi, fisuri). O.M.L.P.A.T. nr. 38/N/03.03.1997

 

  Ordinul publicat în B.C. nr 12/1999 şi

Broşura IPC

 
XXI -18 GE 018-1997 Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea forţelor. O.M.L.P.A.T. nr. 39/N/03.03.1997 Ordinul publicat în B.C. nr 12/1999 şi Broşura IPC  
XXI -19 GE 019-1997 Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea stării de coroziune. O.M.L.P.A.T. nr. 40/N/03.03.1997 Ordinul publicat în B.C. nr 12/1999 şi Broşura IPC  
XXI -20 GE 020-1997 Ghid de utilizare a aparatelor de determinarea a eforturilor în cablu la structuri suspendate. O.M.L.P.A.T. nr. 41/N/03.03.1997 Ordinul publicat în B.C. nr 12/1999 şi Broşura IPC  
XXI -21 GE 021-1997 Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea presiunilor. O.M.L.P.A.T. nr. 42/N/03.03.1997 Ordinul publicat în B.C. nr 12/1999 şi Broşura IPC  

 

XXII -Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a construcţiilor

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XXII-1
P 95-1977
Normativ tehnic de reparaţii capitale la clădiri şi  construcţii speciale. I.C.C.P.D.C.

148/16.09.1977

sau

O.M.L.P.A.T. nr. 12/N/17.06.1994

 

B.C. nr.11/1977,

B.C. nr. 8/1994 şi B.C. nr. 9/1994

 

îşi încetează valabilitatea

P 135 – 1995,

P135/1-1996

XXII-2 C 149-1987 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele de beton şi beton armat. I.C.C.P.D.C. nr.

38/21.08.1987

B.C.nr. 5/1987 îşi încetează valabilitatea

C 149–1981

 

XXII-3 C 203-1991 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei termice şi de remediere a situaţiilor de condens la pereţii clădirilor existente. O.M.L.P.A.T. nr.

4/N/17.04.1991

B.C.nr. 6/1991 Îşi încetează valabilitatea:

C 203-1980,

C 203/2-1982,

C 203/3-1985,

C 203/4-1986,

C 203/5-1986,

C 203/6-1986,

C 203/7-1986

XXII-4 GE 003-1996 Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr.

53/N/15.07.1996

B.C.nr. 8/1997  
XXII-5 ST 003-1996 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă  ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii acestora.

O.M.L.P.A.T. nr. 56/N/15.07.1996

B.C.nr. 14/1997  
XXII-6 NE 005-1997 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante). O.M.L.P.A.T. nr.

81/N/20.05.1997

B.C. nr. 11/1997  
XXII-7 NE 006-1997 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare. O.M.L.P.A.T. nr.

80/N/20.05.1997

B.C. nr. 14/1997  
XXII-8 NE 007-1997 Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la închideri exterioare. O.M.L.P.A.T. nr.

79/N/20.05.1997

B.C. nr. 13/1997  
XXII-9 GE 032-1997 Normativ privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale. O.M.L.P.A.T. nr.

116/N/01.09.1997

B.C. nr. 11/1999
Îşi încetează valabilitatea

P 135 – 1995,

P135/1-1996

XXII-10 NP 035-1999 Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la structuri.

 

 

O.M.L.P.A.T. nr.

82/N/05.10.1999

B.C. nr. 9/2000
XXII-11 GT 052-2002 Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor, decantoarelor şi metantancurilor în exploatare. O.M.T.C.T. nr.

965/02.12.2003

B.C. nr. 1/2004
XXII-12 MP 031-2003 Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din punct de vedere al cerinţelor funcţionale. O.M.T.C.T. nr.

1.010/10.12.2003

 

 

M.Of., p I, nr.

920/22.12.2003

B.C. nr. 2/2004
XXII-13 MP 029-2003 Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi.  

O.M.T.C.T. nr.

1.008/10.12.2003

 

 

 

M.Of., p I, nr.

915/20.12.2003

 

B.C. nr. 23/2004

XXII-14  

GT 061-2003

 

Ghid privind identificarea şi clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie. O.M.T.C.T. nr.

1.005/10.12.2003

 

M.Of., p I, nr.

917/20.12.2003

B.C. nr. 23/2004
XXII-15 MP 030-2003 Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie, tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu, în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi. O.M.T.C.T. nr.

1.009/10.12.2003

 

 

 

 

M.Of.,p I, nr.

922/22.12.2003

B.C. nr.9/2004
XXII-16 MP 027-2003 Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii. O.M.T.C.T. nr.

308/16.09.2003

 

M.Of., p I , nr.

670/23.09.2003

B.C. nr.17-18/2004  
XXII-17 NP 103-2004 Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare. O.M.T.C.T.  nr.

181/15.02.2005

 

M.Of., p I, nr.

434bis/23.05.2005

B.C. nr.6/2005
XXII-18 GP 079-2014 Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ.  

O.M.D.R.A.P. nr.

775/20.04.2015

 

 

M.Of., p I, nr.

356bis/25.05.2015

  GP 079-2003

se abrogă

 

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

 

XXII-19

GE 035-1999 Ghidul şi programul de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr.

29/N/07.04.1999

  Ordinul publicat în B.C. nr. 7/1999 şi

Broşura COCC

 
 

XXII-20

GE 009-1997 Ghid privind execuţia decupărilor şi perforărilor în elementele de construcţii din beton şi beton armat. O.M.L.P.A.T. nr.

30/N/03.03.1997

  Ordinul publicat în B.C. nr 12/1999 şi

Broşura ICECON

 
 

 

XXII-21

GE 022-1997 Ghid privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor de construcţii din beton şi beton armat. O.M.L.P.A.T. nr.

43/N/03.03.1997

  Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 şi

Broşura ICECON

 
XXII-22 GE 010-1997 Ghid de utilizare privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor din beton, beton armat şi roci prin efectul de pană. O.M.L.P.A.T. nr. 31/N/03.03.1997   B.C. nr 12/1999 şi Broşura IPC  
XXII-23 GP 005-1997 Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de compartimentare cu panouri uşoare. O.M.L.P.A.T. nr. 27/N/24.02.1997 Ordinul publicat în B.C. nr. 3/1997 şi Broşura IPC  

XXIII.Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul

Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XXIII-1 U 6-1978 Normativ privind lucrul utilajelor de construcţii pe timp friguros. I.C.C.P.D.C. nr.

177/27.12.1978

B.C.nr.5/1979 îşi încetează valabilitatea

U 6–1961

XXIII-2 U 10-1980 Normativ privind dotarea cu maşini, scule şi dispozitive a muncitorilor în construcţii. I.C.C.P.D.C. nr.

3/5.02.1981

B.C. nr.6/1981
XXIII-3 U 8-1982 Normativ privind consumurile medii de combustibil, lubrifianţi şi materiale de întreţinere pentru utilaje de construcţii. I.C.C.P.D.C. nr.

111/21.09.1982

I.C.C.P.D.C. din

10.10.1984

B.C. nr.1/1983 şi

B.C. nr.4/1985

îşi încetează valabilitatea

U 8-1978

XXIII-4

 

U 9-1982 Normativ pentru repararea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii cod 42; 611.5; 65. I.C.C.P.D.C nr.

110/21.09.1982

B.C. nr.1/1983 îşi încetează valabilitatea

U 8-1978

XXIII-5 C 214-1983 Îndrumător pentru utilizarea dispozitivului FINT 2. I.C.C.P.D.C. nr.

68/30.07.1983

B.C. nr.11/1983
XXIII-6 U 9/2-1985 Normativ privind întreţinerea şi repararea uneltelor, sculelor şi dispozitivelor folosite în construcţii. I.C.C.P.D.C. nr.

29/27.05.1985

B.C. nr.9/1985 îşi încetează valabilitatea

U 9–1982

XXIII-7 U 11-1987 Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcţii. I.C.C.P.D.C. nr.

50/23.11.1987

B.C. nr.7/1987 îşi încetează valabilitatea

U 11–1983

XXIII-8 U 3-1989 Instrucţiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construcţii din codurile 42, 611-5 şi 650-658, prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor.  

I.C.C.P.D.C. nr.

22/26.06.1989

 

B.C. nr.2/1989  

 

XXIII-9 GE 001-1996 Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri. O.M.L.P.A.T. nr.

57/N/15.07.1996

 

B.C. nr.4/1997

 
XXIII-10 GE 002-1996 Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplasează pe şenile de cauciuc. M.L.P.A.T. nr. 54/N/15.07.1996 B.C. nr.4/1997
XXIII-11
GE 002-1996
Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplasează pe şenile de cauciuc. O.M.L.P.A.T. nr.

54/N/15.07.1996

B.C. nr.4/1997
XXIII-12 IM 004-1996 Metodologia privind elaborarea cerinţelor pentru mijloace tehnice şi echipamente utilizate la executarea lucrărilor de construcţii. O.M.L.P.A.T. nr.

45/N/15.07.1996

 

B.C. nr.1/1997

 

 
XXIII-13 ST 006-1996 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de beton pentru asigurarea calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii, a asigurării în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant. O.M.L.P.A.T. nr.

47/N/15.07.1996

B.C. nr.14/1997

 

XXIII-14 ST 007-1996 Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de finisaj, pentru asigurarea calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii şi a sănătăţii, a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului ambient. O.M.L.P.A.T. nr.

49/N/15.07.1996

B.C. nr.2/1997

 

XXIII-15 Metodologia de calcul a producţiei echivalente realizate de maşinile şi utilajele de construcţii şi a gradului de mecanizare a lucrărilor de construcţii. I.C.C.P.D.C. nr.

62/30.10.1985

B.C. nr.12/1985
XXIII-16 NE 003-2015 Indrumar privind mentenanţă echipamentelortehnologice aflate în exploatare, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de   de construcţii.  

O.M.D.R.A.P. nr. 819/27.04.2015

 

 

 

M.Of., p I,nr.

363bis/26.05.2015

 

îşi încetează aplicabilitate

NE 003-1997

 

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XXIII-17 NE 004-1997 Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare şi transport tehnologic în vederea asigurării cerinţelor de calitate a construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr.

49/N/03.03.1997

  Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 şi Broşură ICECON  
XXIII-18 GE 012-1997 Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizată a reparaţiilor şi consolidărilor la construcţii. O.M.L.P.A.T. nr. 33/N/03.03.1997 Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 şi

Broşura IPC

 
XXIII-19 GE 013-1997 Ghid tehnic de utilizarea a autopompelor de beton tip GUB. O.M.L.P.A.T. nr. 34/N/03.03.1997 Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 şi Broşura IPC  
XXIII-20 NE 002-1997 Norme privind măsurile de asigurarea a igienei şi sănăţii oamenilor, a refacerii şi protecţiei mediului la lucrărilde de execuţie a construcţiilor: Exploatarea utilajelor de construcţii. O.M.L.P.A.T. nr. 47/N/03.03.1997 Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 şi Broşura IPC  
XXIII-21 GE 005-1996 Ghid pentru folosirea utiliajelor mici în construcţii. O.M.L.P.A.T. nr. 50/N/15.07.1996 Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999  

 

 • Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995

A- Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XXIV-1   Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. M.L.P.A.T. nr.

9/N/15.03.1993

B.C.nr.5-8/1993
XXIV-2 RRS 1-1994 Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic. O.M.L.P.A.T. nr.

30/N/06.10.1994

B.C. nr.6/1995  
XXIV-3 C 253/1-1994 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale, laboratoare şi industria farmaceutică). O.M.L.P.A.T. nr.

24/N/25.08.1994

B.C. nr.7/1995
XXIV-4 C 253/0-1994 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale, laboratoare şi industria farmaceutică). O.M.L.P.A.T. nr.

24/N/25.08.1994

B.C. nr.7/1995
XXIV-5 P 136-1995 Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României. O.M.L.P.A.T. nr.

4/N/31.01.1995

B.C.nr.10/1995
XXIV-6 NP 006-1996 Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerinţele utilizatori. O.M.L.P.A.T. nr.

85/N/5.12.1996

B.C.nr. 2/1997
XXIV-7 NP 008-1997 Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară. O.M.L.P.A.T. nr.

6/N/22.01.1997

B.C.nr.10/1997
XXIV-8 ST 017-1997 Specificaţie tehnică privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea şi întreţinerea căilor de comunicaţii orăşeneşti şi comunale în scopul satisfacerii cerinţelor de calitate. O.M.L.P.A.T. nr. 98/N/01.07.1997

 

B.C. nr.4/1998
XXIV-9 NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995. O.M.L.P.A.T. nr.

222/N/27.09.2000

B.C. nr.1/2001
XXIV-10 PCC 003-1999 Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate construcţiilor la furnizor: ancoraje şi blocaje pentru precomprimarea betonului. O.M.L.P.A.T. nr.

157/N/06.07.2000

Ordinul în

B.C.nr.13/2001 şi B.C. nr.14-15/2000

XXIV-11 GT 024-1999 Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive şi nedistructive). Cerinţe de calitate. O.M.L.P.A.T. nr.

20/N/07.04.2000

Ordin în:

B.C.nr.13/2001

B.C. nr.5/2003

B.C.nr.5/2003

XXIV-12 GE 040-1999 Ghidul primarului şi al consilierilor locali. Soluţii constructive pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu respectarea cerinţelor din legea10/1995. O.M.L.P.A.T. nr.

28/N/07.04.1999

B.C.nr.14/1999
XXIV-13 NP 068-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare.  

O.M.L.P.T.L. nr.

1.576/15.10.2002

B.C.nr.13/2003
XXIV-14 NP 079-2002 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere. O.M.L.P.T.L. nr.

1.503/09.10.2002

B.C.nr.12/2003
XXIV-15 NP 065-2002 Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995. O.M.L.P.T.L. nr.

1.993/13.12.2002

 

M.Of., p I, nr.

nr.944/23.12.2002

B.C. nr.2/2003
XXIV-16 NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995. O.M.L.P.T.L. nr.

1.995/13.12.2002

 

M.Of., p I, nr.

945/23.12.2002

B.C. nr.9/2004  
XXIV-17 GT 051-2002 Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii. O.M.T.C.T. nr.

166/31.01.2003

B.C.nr.23/2003
XXIV-18 GT 058-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalații de ventilare-climatizare. O.M.T.C.T. nr.

902/25.11.2003

 

M.O., p I, nr.

877/10.12.2003

B.C.nr.22/2004 îşi încetează valabilitatea

GT 020-1998 Volumul V

XXIV-19 GT 059-2003                     Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile electrice din clădiri.  

O.M.T.C.T. nr.

903/25.11.2003

 

 

M.O., p I, nr.

867/5.12.2003

B.C.nr.22/2004 îşi încetează valabilitatea

GT 020-1998 Volumul E

XXIV-20 GT 060-2003 Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, pentru instalațiile de încălzire centrală. O.M.T.C.T. nr.

901/25.11.2003

 

 

M.Of., p I, nr.

877/10.12.2003

B.C.nr.23/2004 îşi încetează valabilitatea

GT 020-1998-Volumul I

XXIV-21 GT 063-2004 Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri. O.M.T.C.T. nr. 173/15.02.2005  

M.Of., p I, nr. 375bis/04.05.2005

B.C. nr.9/2006 îşi încetează valabilitatea

GT 020-1998-Volumul I

XXIV-22 NP 102-2004 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995. O.M.T.C.T. nr. 170/15.02.2005

 

 

M. Of., p I,nr. 369bis/03.05.2005

B.C. nr.7/2005 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea
XXIV-23 GT 047-2002 Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, executate pe baza proiectelor tip T320, S+P+4E şi seriile T836, T835, S+P+8E.  

O.M.T.C.T. nr. 1.453/3.10.2002

 

B.C. nr.17-18/2004
XXIV-24 GT 045-2002 Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zonă seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, executate pe baza proiectelor tip nr. 944 şi 1400, S+P+3E-panouri mari prefabricate, elaborate de IPCT.

O.M.T.C.T. nr. 1.452/3.10.2002

 

B.C.nr.10/2004
XXIV-25 GT 046-2002 Ghid cuprinzînd soluţii cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate, la clădiri de locuit cu S+P+4E, executate pe baza de proiecte tip (cu pereţi structurali din beton armat turnat monolit) amplasate în zonă seismică A.

O.M.T.C.T. nr. 1.451/3.10.2002

B.C. nr.11-12/2004
XXIV-26   Regulamentul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren. O.M.A.I. nr.

1.160/30.01.2006

O.M.T.C.T. nr. 1.995/18.11.2005

 

M. Of., p I ,nr. 207bis/07.03.2006

orice dispoziţii contrare se abrogă
XXIV-27   Îndrumar privind educaţia şi protecţia elevilor în caz de cutremur.

 

O.M.T.C.T. nr. 2.058/07.11.2006

O.M.A.I. nr.1.508

/O.M.T.C.T. nr. 2.058/ M.E.C. nr. 5.709

 

M.Of., p I , nr.

9bis/ 08.01.2007

 

B.C.nr.24/2006

 

XXIV-28

PCC-022:2008

 

 

Procedură privind controlul de stat la producerea şi livrarea betonului.

O.M.D.L.P.L.

nr.1.392/2008 şi

C.P.M. nr. 2.815/DM/2008

Modificat de O.M.D.R.A.P .nr. 3848/10.12.2013

 

M.Of., p I, nr.

816/05.12.2008

 

 
XXIV-29

ST 051-2013

Specificație tehnică privind produse pentru construcții. Caracteristici esențiale, niveluri și clase de performanță O.M.D.R.A.P. nr. 2.360/24.07.2013 M.Of., p I, nr.

594bis/23.09.2013

 
XXIV-30
NP 135-2013
Normativ privind proiectarea faţadelor cu alcătuire ventilate. O.M.D.R.A.P. nr. 3.415/26.11.2013 M.Of., p I,nr.

807bis/19.12.2013

 
XXIV-31
ST 052-2014
Specificație tehnică privind  cerințele tehnice pentru echiparea căilor de trafic rutier cu dispozitive de reducere a zgomotului. O.M.D.R.A.P. nr. 774/20.04.2015 M.Of., p I,nr.

354bis/22.05.2015

 
XXIV-32
PCC 018-2015
Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri. O.M.D.R.A.P. nr. 962/15.05.2015 M.Of., p I,nr.

459bis/25.06.2015

 
XXIV-33
PCC 019-2015
Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrări de drumuri şi aeroporturi. O.M.D.R.A.P. nr. 91/02.06.2015 M.Of., p I,nr.

485bis/2.07.2015

 
XXIV-34
PCC 020-2015
Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru prepararea betoanelor. O.M.D.R.A.P. nr. 71/29.05.2015 M.Of., p I,nr.

485bis/2.07.2015

XXIV-35
PCC 021-2015
Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru debitarea, îndreptarea şi fasonarea barelor de oţel beton folosite în construcţii. O.M.D.R.A.P. nr. 86/02.06.2015 M.Of., p I,nr.

485bis/2.07.2015

XXIV-36
PCC 022-2015
Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru punerea în opera a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri și aeroporturi. O.M.D.R.A.P. nr. 821/27.04.2015 M.Of., p I,nr.

354bis/22.05.2015

XXIV-37
PCC 023-2015
Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în opera a betonului. O.M.D.R.A.P. nr. 986/19.05.2015 M.Of., p I,nr.

459bis/25.06.2015

XXIV-38
PCC 024-2015
Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea şi finisarea lucrărilor de pământ specific la drumuri, aeroporturi şi fundaţii speciale. O.M.D.R.A.P. nr. 164/12.06.2015 M.Of., p I,nr.

501bis/08.07.2015

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XXIV-39 NP 014-1996 Normativ pentru proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri inclusiv instalaţii. O.M.L.P.A.T. nr.

23/N/19.02.1997

  Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001

 

 
XXIV-40 C 300-1994 Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. O.M. L.P.A.T. nr.

20/N/11.07.1994.

Ordinul publicat în B.C. nr. 9/1994 şi

Broşura IPC

 
XXIV-41 GE 036-2000 Ghidul primarilor şi al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr.10/1995 la lucrările de pietruire a drumurilor. O.M.L.P.A.T. nr.

32/N/22.05.2000

  Ordinul publicat în B.C. nr. 9/2000 şi Broşura INCERTRANS  
XXIV-42 PCC 021-2000 Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii aflate în exploatare sau importate la mâna a doua. O.M.L.P.A.T. nr.

337/N/ 08.12.2000

  Broşura ICECON  
XXIV-43 ST 026-2000 Specificaţie tehnică privind cerinţele de performanţă şi proceduri de verificare a calităţii sistemelor elastice antivibratile pentru echipamente înglobate în construcţii. O.M.L.P.A.T nr.

159/N/06.07.2000

   

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001şi Broşura ICECON

 
XXIV-44 ST 027-2000 Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă în funcţionare a echipamentelor vitale din dotarea construcţiilor supuse acţiunilor dinamice aleatoare. O.M.L.P.A.T. nr.

156/N/6.07.2000

   

Ordinul publicat în B.C. nr.13/2001 şi Broşura ICECON

 
XXIV-45 PCC 013-2000 Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a maşinilor de fasonat oţel beton. O.M.L.P.A.T. nr.

170/N/11.08.2000

   

Broşura ICECON

 
XXIV-46 PCC 014-2000 Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a a vibratoarelor pentru betoane. O.M.L.P.A.T. nr.

171/N/11.08.2000

   

Broşura ICECON

 
XXIV-47 PCC 015-2000 Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a autobetonierelor. O.M.L.P.A.T. nr.

169/N/11.08.2000

   

Broşura ICECON

 
XXIV-48 PCC 009-2000 Procedura pentru verificarea calităţii şi recepţiei lucrărilor de învelitori ceramice la construcţiile vechi. O.M.L.P.A.T. nr. 52/N/30.06.2000   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001  
XXIV-49 ST 025-2000 Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă pentru sistemul echipament-clădire (ascensoare, scări rulante, covoare rulante).

O.M.L.P.A.T. nr. 160/N/06.07.2000

  Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 şi

Broşura ICECON

 
XXIV-50 ST 031-2000 Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea, transportul şi punerea în operă a betonului. O.M.L.P.A.T. nr. 161/N/06.07.2000

  Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 şi

Broşura  ICECON

 
XXIV-51 PC 020-2000 Ghid şi program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la lucrările publice, în scopul asigurării cerinţelor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. O.M.L.P.A.T. nr. 51/N/30.06.2000   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000 şi

Broşura COCC

 
XXIV-52 GP 031-1998 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire, intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: a)industria cărnii. O.M.L.P.A.T. nr. 9/N/03.02.1998   Ordinul  publicat în B.C. nr.13/2001

 

 
XXIV-53 GT 008-1997 Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul ocrotirii sănătăţii. O.M.L.P.A.T. nr. 19/N/19.02.1997   Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999

 

 
XXIV-54 GT 007-1997 Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri ale administraţiei publice şi ale institutelor de cercetare-proiectare. O.M.L.P.A.T. nr. 20/N/19.02.1997

 

  Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999

 

 
XXIV-55 GT 005-1997 Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul cultelor. O.M.L.P.A.T nr. 21/N/19.02.1997   Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999  
XXIV-56 GT 004-1997 Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru construcţii cu destinaţia de săli de spectacole, sport şi agrement. O.M.L.P.A.T. nr. 22/N/19.02.1997   Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999

 

 
XXIV-57 GP 032-1998 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare (urmărire, intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: b) industria vinului şi berii. O.M.L.P.A.T. nr. 10/N/03.02.1998   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001

 

 
XXIV-58  

GP 023-1997

 

Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr. 10/1995 pentru clădiri din domeniul culturii, expoziţii de artă, bibloteci. O.M.L.P.A.T. nr. 102/N/25.07.1997   Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999

 

 
XXIV-59 GP 022-1997 Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr. 10/1995 pentru clădiri din domeniul învăţământului. O.M.L.P.A.T. nr. 103/N/25.07.1997   Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999  
XXIV-60 GP 021-1997 Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr. 10/1995 pentru clădiri de locuit individuale şi de tip bloc. O.M.L.P.A.T. nr. 104/N/25.07.1997   Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999

 

 
XXIV-61 GP 024-1997 Ghidul privind alegerea echipamentelor specifice intervenţiilor pentru diminuarea efectelor produse de seisme în vederea asigurării cerinţei de siguranţă în exploatare prevăzute de Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii. O.M.L.P.A.T. nr. 105/N/25.07.1997

 

  Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999

 

 
XXIV-62  

 

GP 025-1997

 

 

 

Ghid pentru stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie la clădirile avariate de seisme realizate pe baza proiectelor refolosibile tip ISART C 222/6-01 şi ISCAS 4405. O.M.L.P.A.T. nr. 119/N/04.09.1997 Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999  
XXIV-63 GE 015-1997 Ghid de alegere optimă a schelelor fixe şi mobile pentru executarea lucrărilor de finisaj în vederea asigurării cerinţelor de calitate a execuţiei în construcţii etc.). O.M.L.P.A.T. nr. 36/N/03.03.1997    
XXIV-64 ST 010-1997 Specificaţie tehnică privind criteriile de performanţă ale echipamnetelor pentru lucrări de fundaţii pentru asigurarea calităţii construcţiilor, a protecţiei vieţii şi sănătăţii, a siguranţei în exploatare şi protecţiei mediului. O.M.L.P.A.T. nr. 44/N/03.03.1997

 

  Ordinul publicat în B.C. nr 12/1999 şi

Broşura IPC

 
XXIV-65 ST 011-1997 Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ascensoarelor de persoană. O.M.L.P.A.T. nr. 45/N/03.03.1997

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 şi Broşura IPC  
XXIV-66 ST 012-1997 Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii echipamentelor de ridicare. O.M.L.P.A.T. nr. 46/N/03.03.1997   Ordinul publicat în B.C. nr. 10/1998 şi Broşura IPC  
XXIV-67 GT 006-1997 Ghid privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie asupra terenurilor pentru prevenirea şi reducerea efectelor acestora, în vederea satisfacerii cerinţelor de siguranţă în exploatarea construcţiilor, refacere şi protecţia mediului. O.M.L.P.A.T.

nr. 18/N/19.02.1997

 

  Ordinul publicat în B.C. nr. 10/1998  
XXIV-68

PC 017-1999

Metodologie si program cadru pentru verificarea automata a cerintei de calitate ,,siguranta la foc” la clădirile înalte. O.M.L.P.A.T. nr.

30/N/22.05.2000

  Ordinul publicat în B.C. nr. 9/2000 şi

Broşura IPCT

 
XXIV-69

ST 035-2000

Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru verificarea antiseismică a faţadelor cortină. O.M.L.P.A.T. nr. 259/N/02.11.2000   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001  
 • Reglementări tehnico-economice şi metodologice

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XXV-1

Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii. O.M.L.P.T.L. nr.

777/26.05.2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

M.Of., p I, nr.

397/09.06.2003

 

XXV-2 Îndrumător privind aplicarea costului global în domeniul construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr.

2/N/03.04.1992

B.C.nr.12/1992
XXV-3 Metodologie de calcul dinamic a valorii investiţiilor. O.M.L.P.A.T. nr.

2/N/03.04.1992

B.C.nr.12/1992
XXV-4 Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr.

31/N/02.10.1995

B.C. nr.4/1996  

 

XXV-5 GV 001/0-1995 Metodologia pentru evaluarea clădirilor şi construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe. O.M.L.P.A.T. nr.

32/N/16.10.1995

B.C.nr.13/1995  
XXV-6

IM 003-1996

Metodologie pentru determinarea indicelui californian de capacitate portantă (CBR).

O.M.L.P.A.T. nr. 58/N/15.07.1996

 

B.C. nr.1/1997
XXV-7 Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. H.G. nr. 766/1997

modificată de H.G. nr. 1.231/2008

 

M.Of., pI, nr.

352 /10.12.1997

M.Of., pI,  nr. 691/10.10.2008

 

 

XXV-8 P 135-1999 Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică normală la mijloacele fixe din grupa 1 „Construcţii speciale”. O.M.L.P.A.T. nr.

85/N/25.10.1999

B.C.nr.2/2000
XXV-9 Gex 004-2000 Ghid pentru evaluarea lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru soluţii reprezentative de consolidare. O.M.L.P.A.T. nr.

46/N/30.06.2000

B.C. nr.2/2001
XXV-10

P 91/1-2002

Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice. O.M.L.P.T.L. nr.

1.568/15.10.2002

B.C.nr.10/2003
XXV-11

NTLH 021

Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor. O.M.A.P.M. nr. 116/11.02.2002

şi O.M.L.P.T.L. nr. 289/6.03.2002

M.Of.,  pI, nr.

427/19.06.2002

XXV-12

NTLH 022

Metodologie de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare. O.M.A.P.M. nr. 116/11.02.2002

şi O.M.L.P.T.L. nr. 289/6.03.2002

M.Of., pI, nr.

427/19.06.2002

XXV-13

NTLH 023

Metodologie privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale. O.M.A.P.M. nr. 116/11.02.2002

şi O.M.L.P.T.L. nr. 289/6.03.2002

M.Of., p I, nr.

427/19.06.2002

XXV-14

GT 033-2001

Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalaţii (germană, franceză, engleză) în scopul armonizării reglementărilor româneşti cu cele din Uniunea Europeană. O.M.L.P.T.L. nr.

70/23.01.2003

M.Of., p I, nr.

97/17.02.2003

Broşură ICECON
XXV-15

Metodologie privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat.

 

O.M.L.P.T.L. nr.

542/08.04.2003

 

 

 

modificat şi completat prin O.M.T.C.T. nr.

1.410/10.08.2004*

 

modificat de O.M.T.C.T. nr. 1.727/21.09.2006**

Ordinul M.L.P.T.L.

nr.542/08.04.2003

publicat în M.Of., p I, nr.269/17.04.2003

 

O.M.T.C.T. nr.

1410/10.08.2004

publicat în M.Of., pI, nr.782/25.08.2004

 

O.M.T.C.T. nr. 1.727/21.09.2006 publicat în M.Of., pI, nr.829/09.10.2006

Ordinul

M.L.P.T.L.

nr.542/

08.04.2003

publicat şi în B.C.nr.11/2003

 

 

 

 

 

 

 

 

*modifică

art. 2

 

**modifică

art. 6 alin. (2) lit. i)

 XXV-16

GP 090-2003

Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. Caietul IV: Instalaţii interioare. O.M.T.C.T. nr.

39/14.01.2004

Ordin în:

M.Of., p I,nr.

61/23.01.2004

 

B.C.nr.18/2005

 

XXV-17  

PAT 1- 2004

 

PAT 2- 2004

 

PAT 3- 2004

Proceduri privind agrementul tehnic în construcţii:

-Procedură de agrement tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii.

-Procedură de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii.

-Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii.

O.M.T.C.T. nr.

1.889/15.10.2004

M.Of., pI , nr. 1.167/09.12.2004
XXV-18

Regulament privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii.

 

 

Face parte și se aprobă prin O.M.T.C.T.  nr. 1.558/26.08.2004

 

Modificat prin O.M.T.C.T. nr. 896/06.06.2005

 

completat de O.M.T.C.T.  nr. 132/03.02.2006

M.Of., p I, nr.

1.211/26.08.2004

XXV-19

GP 100-2004

Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a pereţilor din zidărie prin cămăşuiri armate cu grile polimerice. O.M.T.C.T. nr. 737/19.04.2004

 

M.Of., pI, nr.

780/25.08.2004

XXV-20  

 

GEx 008-2004

Ghid privind intervenţii structurale şi nestructurale pentru realizarea de lucrări la construcţii monumente istorice-consumuri medii specifice de resurse. O.M.T.C.T. nr. 741/2004    
XXV-21

MP 025-2004

Metodologie pentru evaluarea riscului şi propunerile de intervenţie necesare la structurile construcţiilor monumentelor istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora. O.M.T.C.T. nr. 743/19.04.2004

 

B.C.nr.21/2005  

 

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XXV-22 Gex 003-2000 Ghid de acţiuni de reducere a riscului seismic pentru construcţiile existente. O.M.L.P.A.T. nr.

44/N/30.06.2000

Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000 şi Broşura UTCB  
XXV-23 GM 015-2001 Ghid şi metodologie privind folosirea normelor  de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.10/1995-partea a II-a: Lucrări de reparaţii la construcţii. O.M.L.P.T.L. nr.

1216/06.09.2001

 

  Ordinul publicat în B.C. nr. 1/2002 şi

Broşura COCC

 

 
XXV-24 GM 014-2001 Ghid şi metodologie privind folosirea normelor  de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii- montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.10/1995-partea a III-a: Lucrări de izolaţii şi reparaţii la izolaţii pentru comstrucţii O.M.L.P.T.L nr.

1217/06.09.2001

  Ordinul publicat în B.C. nr. 1/2002 şi

Broşura COCC

 
XXV-25 GM 013-2001 Ghid şi metodologie privind folosirea normelor  de timp la principalele tipuri de lucrări de instalaţii şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.10/1995

-partea a-II-a:

O.M.L.P.T.L. nr.

1218/06.09.2001

  Ordinul publicat în B.C. nr. 1/2002 şi

Broşura COCC

 
XXV-26 GM 012-2000

 

 

 

Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp  la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj  şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare, pentru satisfacerea cerinţelor de calitate cuprinse în Legea nr.10/1995

-partea a I: Lucrări de construcţii.

  Ordinul publicat în B.C. nr. 2/2002 şi

Broşura COCC

 
XXV-27

RCs-2002

Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări şi consolidări la construcţii avariate civile, industriale şi social-culturale. O.M.L.P.T.L. nr.

836/06.06.2002

  Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2002 şi

Broşura COCC

 
XXV-28

Rplz-2002

Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în construcţii şi instalaţii. O.M.L.P.T.L. nr.

836/06.06.2002

  Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2002 şi

Broşura COCC

 
XXV-29  

 

 

P 91-1983

Normativ privind modul de întocmire a devizelor pe categorii de lucrări şi pe obiecte pentru lucrările de construcţii- montaj, precum şi pentru reparaţii curente şi de întreţinere la construcţii şi la instalaţiile aferente acestora. Decizia I.C.C.P.D.C.

155/28.12.1982

   
XXV-30

IM 008-1997

Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umedă la faţade şi pardoseli minerale la clădiri civile şi industriale. O.M.L.P.A.T. nr. 50/N/03.03.1997   Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 şi Broşura IPC  
XXV-31

IM 009-1997

Metodologie de aplicare a tehnologiei de îmbinare a armăturilor în situ prin manşonare. O.M.L.P.A.T. nr. 51/N/03.03.1997 Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1999 şi Broşura IPC  
XXV-32

Gex 005-2002

Ghidul pentru evaluarea costurilor lucrărilor de reparaţii pe bază de deviz cadru pentru soluţii reprezentative la îmbrăcăminţile de ciment aeroportuare. O.M.L.P.T.L. nr. 1064/30.07.2002   Ordinul publicat în B.C. nr. 12/2002 şi Broşura INCERTRANS  
XXV-33

MP 009-2000

Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a acţiunilor privind reducerea riscului seismic la construcţiile existente cu destinaţia de locuinţă. O.M.L.P.A.T. nr. 41/N/30.06.2000   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000 şi

Broşura IPCT

 
XXV-34

GP 061-2000

Ghid pentru proiectarea lucrărilor de intervenţii la clădirile de locuit existente, cu regim redus de înălţime, în condiţiile realizării unor noi clădiri învecinate. O.M.L.P.A.T. nr. 347/28.12.2000   Ordinul publicat în B.C. nr. 1/2001  
XXV-35

IM 012-1998

Metodologie de proiectare şi execuţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente colectării, transportului şi valorificării deşeurilor urbane şi întreţinerii spaţiilor publice, în vederea îmbunătăţirii factorilor de mediu. O.M.L.P.A.T. nr. 21/N/13.03.1998   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2000

 

 
XXV-36

MP 003-1998

Manualul pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece. O.M.L.P.A.T. nr. 12/N/23.02.1998 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001  
XXV-37

PC 001-1997

Manualul şi programul de calcul cadru pentru întocmirea cărţilor tehnice a construcţiilor. O.M.L.P.A.T. nr. 75/N/05.03.1997

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 10/1997 şi Broşura ICOCC  
XXV-38

ME 001-1997

Manualul dirigintelui de specialitate în construcţii inclusiv sistemul informatic şi baza de date a activităţii acestuia. O.M.L.P.A.T. nr. 74/N/05.03.1997  

 

Ordinul publicat în B.C. nr. 10/1997 şi

Broşura ICOCC

 
XXV-39

PC 002-1997

Ghid pentru programarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor–program de calcul, cadru. O.M.L.P.A.T. nr. 17/N/18.02.1997   Ordinul publicat în B.C. nr. 2/1997  
XXV-40

PC 010-1997

Metodologie şi program de calcul cadru pentru dezvoltarea  de biblioteci CAD într-un sistem unificat autohton de proiectare şi de desen automat bazat pe tehnici de programare orientate pe obiecte. O.M.L.P.A.T. nr. 88/N/26.05.1997    

Ordinul publicat în B.C. nr. 4/1997 şi

Broşura IPCT

 
XXV-41

PC 007-1997

Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activităţii de proiectare în construcţii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de date. O.M.L.P.A.T. nr. 89/N/26.05.1997

 

  Ordinul publicat în B.C. nr. 4/1997 şi

Broşura IPCT

 

 

 

 

 • Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XXVI-1 S 4 -1971 Normativ departamental privind condiţiile de proiectare  şi execuţie a lucrărilor de execuţie şi instalaţii care afectează traseul sau zona drumurilor publice şi lucrările anexe aferente. O.M.T. nr. 273/29.03.1971 B.T.R.nr.8/1971
XXVI-2

Instrucţie privind organizarea formaţiei normate de muncă pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii poduri.  

O.M.T.T.C . nr.

1.605/12.04.1981

B.T. nr. 2/1982
XXVI-3

CD 153-1986

Instrucțiuni și condiții tehnice pentru măsurarea denivelărilor din profil longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului Viagraf.  

 

O.M.T.T.C . nr.

1.776/10.08.1985

 

 

B.C. nr.12/1985

XXVI-4

AND 524-1995

Regulament de funcționare DN 7C. Transfăgărășan. O.A.N.D. nr. 91/9.07.1995  

Broşură

XXVI-5

GE 014-1997

Ghid tehnic de utilizarea a dispozitivelor de transport şi manipulare a elementelor prefabricate pentru construcţii (tuburi, dale, borduri, panouri, grinzi, etc.).  

 

O.M.L.P.A.T. nr. 35/N/03.03.1997

 

 

Ordinul în B.C.

nr. 12/1999

 

 

Ghidul în Broșura

I.P.C.

XXVI-6

PD 197-1978

Normativ departamental pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor din domeniul transporturilor şi telecomunicaţiilor.  

O.M.T.T.C. nr.

174/22.01.1979

XXVI-7 CD 29-1979 Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment. O.M.T.T.C. nr.

311/17.02.1979

B.C. nr.11/1979 îşi încetează valabilitatea

CD 29–1967

XXVI-8

Instrucție privind organizarea formației normare de muncă pentru lucrările de întreținere și reparații poduri.  

Ordin M.T.T.C. nr. 1.605/04.12.1981

 

B.T. nr.2/1982

XXVI-9 CD 42-1985 Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu şi fără adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere. O.M.T.C.T. nr.

1.126/17.06.1985

B.C. nr.9/1985 îşi încetează valabilitatea

CD 21–1966,

CD 42–1969

XXVI-10 CD 72-1985 Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundaţiilor pe coloane vibrante. O.M.T.C.T. nr.

1.779/08.10.1985

B.C.nr.12/1985 îşi încetează valabilitatea

CD 72–1973

XXVI-11  

 

DD 500-1986

Instrucțiuni tehnice departamentale pentru determinarea în situ a permeabilității îmbracămin-ților rutiere cu permeametru AP 400.  

Ordin D.D. nr. 327/31.12.1985

 

Broșura

XXVI-12  

 

DD 501-1986

Instrucțiuni tehnice departamentale pentru determinarea în situ a densității straturilor rutiere bituminoase cu densimetru AP 425.  

 

Ordin D.D. nr. 327/31.12.1985

XXVI-13 C 182-1987 Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum. O.M.T.T.C. nr.

1.613/ 28.09.1987

 

B.C.nr.6/1987

îşi încetează valabilitatea C 182-1977
XXVI-14

AND 519-1993

Instrucțiuni tehnice departamentale privind metodologia de interpretare statistică a rezultatelor măsurătorilor de laborator și de teren pentru determinarea calității complexului rutier.

 

 

 

Ordin M.T. nr. 239/15.06.1993

XXVI-15

AND 521-1993

Instrucțiuni tehnice privind determinarea compoziției chimice a bitumului rutier pe patru fracțiuni.  

Ordin M.T. nr. 380/10.12.1993

XXVI-16 AND 515-1993 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a căii în zona pod-rampă acces. O.M.T. nr.

80/03.03.1993

 

B.C. nr. 1/1994

XXVI-17

C 242-1993

Normativ pentru elaborarea studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de influenţă.  

O.M.L.P.A.T. nr. 11/N/06.04.1993

 

B.C. nr. 2/1994

XXVI-18

ST 002-1996

Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale miniutuliajelor de construcţii prevăzute cu şenile de cauciuc pentru asigurarea protecţiei mediului şi a căilor de acces.

O.M.L.P.A.T. nr. 52/N/15.07.1996

 

 

B.C.nr. 12/1999

XXVI-19 AND 532-1997 Normativ privind reciclarea la rece a îmbracăminţilor rutiere. O.M.T. nr.

52/27.01.1998

M.Of., p I, nr.

127bis/26.03.1998

B.T.R.nr.12/2001
XXVI-20

AND 535-1997

Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stabilității în strat subțire a bitumului pentru drumuri-încercarea TFOT.  

 

Ordin A.N.D. nr. 146/15.10.1997

 

 

B.T.R. nr. 5/2001

XXVI-21

AND 536-1997

Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stabilității în strat subțire a bitumului pentru drumuri-încercarea RTFOT.  

Ordin A.N.D. nr. 146/15.10.1997

 

B.T.R. nr. 5/2001

XXVI-22

NE 008-1997

Normativ privind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe, prin procedee mecanice și de compactare cu maiul foarte greu-caiet VIII.

 

 

O.M.L.P.A.T nr. 60/N/3.11.1997

 

B.C. nr. 15/1998

Îşi încetează valabilitatea

C 29–1977

XXVI-23 Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere. O.M.T. nr. 571/19.12.1997

Cu modificările ulterioare O.M.L.P.T.L. nr. 118/06.02.2002

M.Of., p I, nr.

15/19.01.1998

 

M.Of., p I, nr.

123/15.02.2002

XXVI-24 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice. O.M.T. nr.

46/27.01.1998

M.Of., p I, nr.

138bis/06.04.1998

XXVI-25 Norme privind protecţia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator. O.M.T. nr.

43/27.01.1998

M.Of., p I, nr.

138bis/06.04.1998

XXVI-26 Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. O.M.T. nr.

45/27.01.1998

M.Of., p I, nr.

138bis/06.04.1998

XXVI-27 Norme privind amplasarea şi exploatarea balastierelor din zona drumurilor şi a podurilor. O.M.T. nr.

48/ 27.01.1998

M.Of. , p I, nr.

138bis/ 06.04.1998

XXVI-28 Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.  

O.M.T. nr.

47/27.01.1998

 

M.Of., p I, nr.

138bis/ 06.04.1998

 

XXVI-29

AND 545-1998 Normativ privind execuţia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastieră neconcasate pe drumuri cu trafic redus. O.M.T. nr.

194/14.04.1999

M.Of., p I , nr.

327/09.07.1999

 

B.T.R. nr. 1/2006

XXVI-30 GP 046-1998 Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigenţelor de calitate. O.M.L.P.A.T. nr.

77/N/13.12.1998

B.C. nr.7/2000
XXVI-31

AND 541-1998

Instrucțiuni tehnice privind confecționarea epruvetelor din mixturi asfaltice utilizând presa de compactare giratorie.  

Ordin A.N.D. nr. 147/06.11.1998

 

B.T.R.nr.19/2002

XXVI-32

AND 542-1998

Instrucțiuni tehnice privind determinarea modului de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice.  

Ordin A.N.D. nr. 148/06.11.1998

 

B.T.R.nr.19/2002

XXVI-33

AND 543-1998

Instrucțiuni tehnice privind determinarea fluajului static și dinamic al mixturilor asfaltice.  

Ordin A.N.D. nr. 146/06.11.1998

 

B.T.R.nr.19/2002

XXVI-34 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale. O.M.T. nr.

50/27.01.1998

M.Of. , p I, nr.

138bis/06.04.1998

XXVI-35 Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane. O.M.T. nr.

49/27.01.1998

M.Of., p I, nr.

138bis/06.04.1998

XXVI-36 GP 046-1998 Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigenţelor de calitate. O.M.L.P.A.T. nr.

77/N/13.12.1998

B.C.nr.7/2000
XXVI-37

AND 534-1998

Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere.  

O.A.N.D. nr. 56/4.09.1998

XXVI-38

DD 507-1988

Instrucțiuni tehnice departamentale privind organizarea şi funcţionarea staţiilor amplasate în punctele de frontieră pentru cântărirea din mers şi verificarea gabaritelor la autovehicule de marfă din traficul internaţional.  

 

 

O.M.T.T.C.  nr. 3.800/12.12.1998

 

 

 

Broşura

XXVI-39

AND 544-1998

Metodologie de evaluare a priorității de execuție a pasajelor denivelate în punctele de intersecție dintre drumurile naționale și căile ferate.  

O.A.N.D. nr. 155/27.11.1998

XXVI-40 NE 010-1999

AND 556-1999

Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat. O.M.L.P.A.T. nr.

221/N/27.09.2000

 

Ordinul publicat în B.C. nr.13/2001

 

B.T.R. nr. 6/2001

Îşi încetează valabilitatea

CD 164-1987

XXVI-41 NE 011-1999

AND 555-1999

Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri. O.M.L.P.A.T. nr.

221/N/27.09.2000

Ordinul publicat în B.C. nr.13/2001  

B.T.R. nr.1/2001

Îşi încetează valabilitatea

CD 164-1987

XXVI-42 ST 022-1999 Specificaţie tehnică privind proiectarea, execuţia şi exploatarea drumurilor comunale şi vicinale cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural. O.M.L.P.A.T. nr. 66/N/07.09.1999

 

 

Ordinul publicat în B.C. nr.1/2000 şi

B.C. nr. 7/2000

XXVI-43

AND 560-1999

Normativ privind aplicarea soluției antifisură din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri.  

Ordin A.N.D. nr. 113/26.08.1999

 

B.T.R.nr.16/2002

 
XXVI-44

AND 559-1999

Normativ privind aplicarea soluției antifisură din mortar asfaltic. Ordin A.N.D. nr. 112/26.08.1999 B.T.R. nr.7/2001
XXVI-45

AND 558-1999

Metodologie pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice. O.M.T. nr.

496/28.09.1998 și O.N.C.G.C.

 

Mof, p I, nr.

232 /25.05.1999

XXVI-46

AND 548-1999

Instrucțiuni tehnice privind determinarea comportării la oboseală a mixturilor asfaltice cu echipamentul ELLE-MATTA.  

Ordin A.N.D. nr. 79/09.06.1999

 

B.T.R. nr. 9/2001

XXVI-47

AND 551-1999

Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrările de drumuri.

 

 

 

Ordin A.N.D. nr. 91/12.07.1999

 

 

B.T.R. nr. 6/2001

XXVI-48

AND 552-1999

Normativ privind condițiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrările de drumuri.  

Ordin A.N.D. nr. 93/12.07.1999

 

B.T.R.nr. 6/2001

XXVI-49 CD 16-2000 Normativ  privind condiţiile de proiectare şi tehnologia de execuţie a lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice uşoare. O.M.T.C.T.  nr. 605/23.10.2003 şi

Ordinul D.G. A.N.D. nr.214/18.12.2000

B.C. nr.2/2001 şi

B.T.R. nr. 2/2001

îşi încetează valabilitatea

CD 16-1978

XXVI-50 CD 63-2000 Normativ pentru proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferată şi şosea. O.M.T.C.T. nr.

612/23.10.2003 şi

Ordinul D.G. A.N.D. nr.180/06.11.2000

M.Of., p I ,nr.

783/06.11.2003

 

 

B.T.R.nr.12/2001

îşi încetează valabilitatea

CD 63-1984

 

XXVI-51 NP 043-2000 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton. O.M.L.P.A.T. nr. 260/N/02.11.2000  

B.C.nr. 7/2001

XXVI-52

P 15-2000

Normativ pentru proiectarea aparatelor de reazem la podurile de şosea din beton armat.

Ordin A.M.  nr. 179/06.11.2000 B.T.R.nr.21/2002 înlocuieşte

P 15-78

XXVI-53

CD 75-2000

Normativ privind folosirea, întreținerea și repararea clădirilor din ramura drumuri.  

Ordin A.N.D. nr. 18/26.01.2001

 

B.T.R. nr. 6/2001

XXVI-54

Norme metodologice privind condițiile de închidre a circulației și de instituire a resctricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului.

 

 

 

 

Ordin M.T./M.I. nr. 1.112/411/2000

 

 

 

Broşură

XXVI-55

Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinarea a planeității, rugozității și adâncimii făgașelor drumurilor cu ajutorul pamentului HAWKEYE 1000 și 2000.  

Decizia nr. 535/15.05.2012

 

B.T.R.nr.10/2012

XXVI-56 CD 155-2001 Normativ privind determinarea stării tehnice a drumurilor moderne. O.M.T.C.T. nr.

625/23.10.2003

şi O.D.G. AND nr. 17/26.01.2001

M. Of., pI, nr.

786 /07.11.2003

 

B.T.R. nr. 2/2001

îşi încetează valabilitatea

CD 155-85

 

XXVI-57

 

CD 99-2001 Normativ  privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de şosea din beton, beton armat, beton precomprimat şi zidărie de piatră. O.M.T.C.T. nr.

608/23.10.2003

M.Of., p I , nr.

782/06.11.2003

 

 

B.T.R. nr. 3/2001

XXVI-58 DD 502-2001 Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinuă. O.M.T.C.T. nr.

621/23.10.2003

M.Of., p I , nr.

779/ 06.11.2003

 

B.T.R. nr. 4/2001

îşi încetează valabilitatea

DD 502-1987

XXVI-59 PD 46-2001 Normativ pentru calculul plăcilor armate pe două direcţii la podurile din beton armat . O.M.T.C.T. nr.

624/23.10.2003

 

M.Of., p I, nr.

786/07.11.2003

 

B.T.R. nr. 9/2001

îşi încetează valabilitatea

PD 46-1979

XXVI-60 PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple şi semirigide (metoda analitică). O.M.T.C.T. nr.

609/23.10.2003

 

M.Of., p I,nr.

782/06.11.2003

 

B.T.R. nr. 1/2001 îşi încetează valabilitatea

PD 177-1977

XXVI-61

CD 173-2001

Normativ departamental pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor.

 

Ordin A.N.D.  nr. 144/12.07.2001

 

B.T.R.nr.9/2001

înlocuişte

CD 173-79

XXVI-62

AND 564-2001

Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a capacității portante a drumurilor cu deflectometrul MLY 10.000.  

Ordin A.N.D. nr. 77/26.03.2001

 

B.T.R. nr. 7/2001

XXVI-63

CD 169-2001

Instrucțiuni tehnice pentru executarea îmbrăcăminților din beton de ciment cu polimeri pentru calea pe poduri și pasaje.  

Ordin A.N.D. nr. 45/06.02.2001

 

B.T.R. nr. 20/2002

XXVI-64

AND 565-2001

Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeității suprafețelor drumurilor cu ajutorul BUMP Integratorului BI.  

Ordin A.N.D. nr. 78/26.03.2001

 

B.T.R. nr. 8/2001

XXVI-65

AND 561-2001

Instrucțiunile privind plantațiile rutiere. Ordin A.N.D. nr. 21/26.01.2001 B.T.R. nr.

10-11/2001

XXVI-66

AND 562-2001

Instrucțiunile privind activitatea pepinierelor rutiere. Ordin A.N.D. nr. 19/26.01.2001 B.T.R. nr.

11-12/2005

XXVI-67

AND 563-2001

Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeității suprafeței drumurilor cu ajutorul analizorului de profil longitudinal APL 72.  

Ordin A.N.D. nr. 76/26.03.2001

 

 

B.T.R. nr. 8/2001

XXVI-68 CD 31-2002 Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide. O.M.T.C.T. nr.

619/23.10.2003

 

M. Of., p I, nr.

779/ 06.11.2003

 

 

B.T.R. nr. 2/2004

îşi încetează valabilitatea

CD 31-1994

XXVI-69  

NE 015-2002

Normativ pentru executarea lucrărilor de reparaţii a drumurilor cu beton rutier fluidifiant.  

O.M.T.C.T. nr. 1.719/17.10.2002

 

B.C. nr.8/2004

XXVI-70 NP 067-2002 Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor, căilor ferate şi podurilor, împotriva acţiunii apelor curgătoare şi lacurilor. O.M.L.P.T.L. nr.

1.059/29.07.2002

 

 

B.C.nr.15/2002

îşi încetează valabilitatea

PD 161-1985

XXVI-71 AND 581-2002 Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice suprastabilizate. O.M.T.C.T. nr.

614/23.10.2003.

M.Of., p I, nr.

779/06.11.2003

 

B.T.R. nr. 6/2005

XXVI-72 AND 582-2002 Normativ privind proiectarea şi execuţia pietruirii drumurilor de pământ. Condiţii tehnice de calitate. O.M.T.C.T. nr.

603/23.10.2003

M.Of., p I, nr.

782/06.11.2003

 

B.T.R.nr. 4/2004

 
XXVI-73 AND 539-2002 Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză destinate executării  îmbrăcăminţilor asfaltice. O.M.T.C.T. nr.

447/02.10.2003

 

B.T.R.nr.18/2002

îşi încetează valabilitatea

AND 539-1998

XXVI-74 CD 151-2002 Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă. O.M.T.C.T. nr. 623/23.10.2003  

M.Of., p I , nr.

786/ 07.11.2003

 

B.T.R. nr. 17/2002

îşi încetează valabilitatea

CD 151-1985

XXVI-75 NE 014-2002 Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante. O.M.T. nr.

1.718/17.10.2002

 

B.C.nr. 8/2004

îşi încetează valabilitatea

C 22-1992

XXVI-76 NP 081- 2002 Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide. O.M.T.C.T. nr.

1.717/ 17.10.2002

B.C.nr.6/2004, B.T.R.nr.8/2005 şi B.T.R.nr.2-3/2006
XXVI-77 PD 162-2002 Normativ privind proiectarea autostrăzilor extraurbane. O.M.T.C.T. nr.

622/23.10.2003

M.Of., p I,nr.

786/ 07.11.2003

 

B.T.R. nr.1/2004

îşi încetează valabilitatea

PD 162-1983

XXVI-78 GP 068-2002 Ghid pentru proiectarea platformelor portuare. O.M.L.P.T.L. nr.

1.060/29.07.2002

 

B.C. nr. 15/2002

XXVI-79

AND 585-2002

Normativ privind proiectarea şi execuţia îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment armat continuu.

 

Decizia A.N.D. nr. 519/23.12.2002

 

B.T.R. nr. 1/2012

XXVI-80

CD 152-2002

Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor cu strat din agregate natural stabilizate cu lianţi puzzolanici ale sistemelor rutiere suple şi semirigide.

 

Decizia A.N.D. nr. 150/21.03.2002

 

B.T.R. nr.17/2002

înlocuieşte

AND 152-1985

XXVI-81

PD 162-2002

Normativ departamental privind proiectarea autostrăzilor extraurbane.

O.M.T.C.T. nr. 622/23.10.2003 Mof , pI, nr.

786/7.11.2003

B.T.R.nr. 1/2004 înlocuieşte

AND 162-1983

XXVI-82

PD 95-2002

Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor şi podeţelor.

Decizia  nr.

10/09.01.2002

B.T.R. nr. 13/2002 înlocuieşte

PD 95-1977

XXVI-83 GEx 006-2002 Ghid pentru întreţinerea, repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru metroul din Bucureşti. O.M.L.P.T.L. nr.

1.716/17.10.2002

 

B.C. nr.  6/2003

XXVI-84

AND 513-2002

Instrucţiunile tehnice departamentale privind proiectarea, execuţia, revizia şi întreţinerea drenurilor pentru drumurile publice.

 

Decizia A.N.D. nr. 09/09.01.2002

 

 

B.T.R. nr. 15/2002

înlocuieste

AND 513-1991

XXVI-85

AND 571-2002

Catalog de studii de ranforsare a structurilor rutiere şi semirigide pentru sarcina de 115 KN pe osia simplă.

 

Decizia A.N.D. nr. 494/10.12.2002

 

B.T.R. nr. 1/2012

XXVI-86

CD 139-2002

Normativ pentru protecţia anticorozivă a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse factorilor climatici, noxelor şi acţiunii fondanţilor chimici utilizaţi pe timp de iarnă.

 

 

 

Decizia A.N.D.  nr. 240/27.06.2002

 

 

B.T.R.nr.20/2002

XXVI-87

AND 554-2002

Normativ privind lucrările de întreținere și reparare a drumurilor publice. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 13/1.09.2002 B.T.R.nr.13/2002
XXVI-88

AND 579-2002

Matrice O-D și curenții de circulație determinați pe rețeaua de drumuri naționale pe baza rezultatelor anchetelor O-D și a recensămîntului de circulație din anul 2000.

 

 

 

Decizia A.N.D. nr. 363/21.10.2002

 

B.T.R. nr.21/2002

XXVI-89

AND 580-2002

Recensămîntul general de circulație din anul 2000. Decizia A.N.D. nr. 362/21.10.2002 B.T.R.

nr.21/2002

XXVI-90

AND 574-2002

Normativ privind determinarea compoziției chimice a bitumurilor prin cromatografie în start subțire cu detector de ionizare în flacără. Metoda IATROSCAN.  

Ordin A.N.D. nr. 190/08.05.2002

 

 

B.T.R. nr. 19/2002

XXVI-91

AND 577-2002

Normativ privind execuția și controlul calității hidroizolației la poduri. Decizia A.N.D. nr. 242/27.06.2002 B.T.R.

nr. 17/2002

XXVI-92

AND 566-2002

Normativ pentru execuția mixturilor asfaltice drenante. Decizia A.N.D. nr. 12/09.01.2002 B.T.R. nr. 14/2002
XXVI-93

AND 569-2002

Instrucțiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice modificate de CAPS la calea de pod și la îmbrăcămițile rutiere.  

Decizia A.N.D. nr.18/17.01.2002

 

B.T.R.

nr. 19/2002

XXVI-94

AND 578-2002

Normativ pentru execuția plăcilor de suprabetoane a podurilor sub trafic. Decizia A.N.D. nr. 249/09.07.2002 B.T.R.

nr. 24/2002

XXVI-95

CD 127-2002

Instrucțiuni tehnice de execuție a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianți puzzolanici.  

Decizia A.N.D. nr. 7/09.01.2002

B.T.R.

nr. 18/2002

XXVI-96 NE 022-2003 Normativ privind determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi la agregate. O.M.T.C.T. nr.

482/08.10.2003

M.Of., p I, nr.

165/25.02.2004

 

B.T.R. nr. 4/2004

XXVI-97 CD 148-2003 Ghid privind tehnologia de execuție a straturilor de fundație din balast. O.M.T.C.T. nr.

478/08.10.2003

B.T.R. nr. 2/2004
XXVI-98

CD 76-2003

Normativ departamental pentru întreținerea și repararea podurilor metalice de șosea.

 

Decizia A.N.D.  nr. 90/27.06.2002

 

Broșura

XXVI-99 NE 017-2003 Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei structurilor subterane ale metroului împotriva curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou. O.M.T.C.T. nr.

309/16.09.2003

 

B.C.

nr.15/2004

XXVI-100 P 19-2003 Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podeţe pentru drumuri.  

O.M.T.C.T. nr.

310/16.09.2003

B.T.R.nr.

3/2004 şi B.T.R nr.8/2005

îşi încetează valabilitateaP  19/1986
XXVI-101 NE 021-2003 Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerinţele utilizatorilor. O.M.T.C.T. nr.

480/08.10.2003

M.Of., pI, nr.

160/24.02.2004

 

B.T.R. nr. 4/2004

XXVI-102 CD 118-2003 Normativ pentru execuţia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de şosea din beton armat şi beton precomprimat. O.M.T.C.T. nr. 904/11.05.2004  

M.Of., p I, nr.

659bis/22.07.2004

 

B.T.R. nr. 1/2005

îşi încetează valabilitatea

CD 118-79

XXVI-103 CD 170-2003 Ghid privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă. O.M.T.C.T. nr.

479/08.10.2003

M.Of. , p I , nr.

160 /24.02.2004

 

B.T.R. nr.2/2004 și nr.8/2005

îşi încetează valabilitatea

CD 170-1998

XXVI-104 DD 509-2003 Normativ privind reciclarea mixturilor asfaltice la cald, în staţii fixe. O.M.T.C.T. nr.

906/11.05.2004

 

M.Of., p I, nr.

659bis/22.07.2004

B.T.R. nr. 1/2005  îşi încetează valabilitatea

AND 509-1989

XXVI-105 NE 023-2003 Normativ pentru executarea straturilor de bază din beton slab la autostrăzi. O.M.T.C.T. nr.

483/08.10.2003

M.Of., p I , nr.

165 /25.02.2004

B.T.R.nr. 3/2004
XXVI-106 NE 024-2003 Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare şi de urgenţă la autostrăzi. O.M.T.C.T. nr.

481/08.10.2003

M.Of. , p I , nr.

165 /25.02.2004

 

B.T.R.nr. 3/2004

XXVI-107  

AND 523-2003

 

Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece. O.M.T.C.T. nr.

905/11.05.2004

M.Of. , p I , nr.

659bis/22.07.2004

B.T.R. nr. 1/2005 îşi încetează valabilitatea

AND 523-98

XXVI-108 NE 025-2003 Normativ privind intervenţii de urgenţă la îmbrăcăminţi  bituminoase pe timp friguros. O.M.T.C.T. nr.

1.608/09.02.2004

M.Of., p I, nr.

100 /31.01.2005

B.T.R. nr. 11/2004
XXVI-109 AND 540-2003 Normativ pentru evaluarea stării de degradare a îmbrăcămintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple şi semirigide. O.M.T.C.T. nr.

907/11.05.2004

Completat de O.M.T.C.T. nr. 952/16.06.2005

M. Of. , p I, nr. 397bis/11.05.2003

 

M.Of., p I., nr.

559/ 30.06.2005

 

B.T.R. nr. 7/2005

 

 

îşi încetează valabilitatea

AND 540-1998

XXVI-110 ID 28-2004 Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al căii ferate. O.M.T.C.T nr.

572/24.03.2004

M.Of., p I , nr.

456bis/20.05.2004

 
XXVI-111 NP 085-2004 Normativ privind evaluarea stării de degradare a  îmbrăcaminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor  aeroportuare. O.M.T.C.T. nr.

471/15.03.2004

M.Of., p I, nr.

416bis/10.05.2004

XXVI-112 NP 095-2004 Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protecţiei împotriva îngheţului. O.M.T.C.T nr.

570/24.03.2004

M.Of., p I , nr.

456bis/20.05.2004

XXVI-113 CD 27-2004 Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferată. O.M.T.C.T nr.

571/24.03.2004

M.Of., p I , nr.

456bis/20.05.2004

XXVI-114 NE 026-2004 Normativ privind reciclarea la cald a îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase. O.M.T.C.T nr.

507/16.03.2004

M.Of. , p I , nr. 323/14.04.2004 B.T.R. nr. 7/2005
XXVI-115 NE 029-2004 Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere. O.M.T.C.T nr.

1.032/26.05.2004

M.Of., p I,nr. 511/07.06.2004  

B.T.R. nr. 6/2005

XXVI-116 NE 030-2004 Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a materialelor antiderapante şi a fondanţilor chimici, utilizate pentru întreţinerea drumurilor pe timp de iarnă. O.M.T.C.T nr.

1.031/26.05.2004

M.Of., p I,nr. 511/07.06.2004

 

 

B.T.R. nr. 6/2005

 

XXVI-117 GP 108-2004 Ghid pentru proiectarea planurilor generale de aerodromuri. O.M.T.C.T. nr. 166//15.02.2005 M. Of., p I, nr.

347bis/25.04.2005

B.C. nr.7-8/2006
XXVI-118  

NE 032-2004

Normativ pentru întreţinerea şi reparaţia liniilor de cale ferată pentru circulaţia trenurilor cu viteze până la 200 km/h. O.M.T.C.T. nr. 167/15.02.2005  

M.Of., p I, nr. 352bis/26.04.2005

 

 

B.C. nr.2/2005

XXVI-119 MP 038-2004 Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale. O.M.T.C.T. nr. 168//15.02.2005 M.Of., p I, nr.

365bis/28.04.2005

 

B.C.nr.5/2006

XXVI-120

AND 589-2004

Caiete de sarcini generale commune lucrărilor de drum.

Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 237/12.05.2004 B.T.R. nr.

7-12/2004

XXVI-121

AND 590-2004

Caiete de sarcini generale commune lucrărilor de drum.

Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 243/20.05.2004 B.T.R. nr. 6/2004

XXVI-122 NP 109-2004 Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferată pentru viteze până la 200 km/h. O.M.T.C.T. nr. 169//15.02.2005 M.Of., p I, nr.

370bis/03.05.2005

 

B.C. nr.4/2005

XXVI-123  

NP 111-2004

Normativ pentru dimensionarea straturilor de bază din beton de ciment ale structurilor rutiere. O.M.T.C.T. nr.

197/15.02.2005

M.Of., p I, nr.

431bis/23.05.2005

B.C. nr. 4/2005 şi

B.T.R. nr.

9-10/2005

XXVI-124  

NP 115-2004

Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton şi beton armat pentru poduri. O.M.T.C.T. nr. 171/15.02.2005 M.Of., p I,  nr.

374bis/04.05.2005

 

B.C. nr. 16/2005

XXVI-125  

NP 116-2004

Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi. O.M.T.C.T. nr.

196/15.02.2005

M. Of., p I, nr.

438bis/24.05.2005

 

B.C. nr.3/2005

XXVI-126 NP 104-2004 Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi metal. Suprastructuri pentru poduri de şosea, cale ferată şi pietonale, precomprimate exterior. O.M.T.C.T. nr.

277/23.02.2005

M. Of., p I,  nr.

554bis/29.06.2005

 

 

B.C. nr.

10-13/2005

 

XXVI-127

 

NE 031-2004

Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii din mase plastice. O.M.T.C.T. nr.

177/15.02.2005

M. Of., p I, nr.

406bis/13.05.2005

 

B.C.nr.21/2005

 
XXVI-128  

NE 033-2005

 

Normativ pentru întreţinerea şi repararea străzilor. O.M.T.C.T. nr.

2.100/30.11.2005

M. Of., p I, nr.

1.156bis/20.12.

2005

B.C. nr. 6/2006 şi

B.C. nr. 4/2005

se abrogă

NE 033-2004 (revizuire C 270-1991)

XXVI-129

AND 522-2006

Instrucțiuni pentru stabilirea stării tehnice a unui pod.

Ordin D.G.A.N.D. nr.19/17.01.2002

B.T.R. nr. 16/2002
XXVI-130

AND 504-2007

Normativ pentru revizuirea drumurilor pubice. Decizia A.N.D.nr. 209/24.04.2007 B.T.R. nr. 11/2006
XXVI-131

AND 505-2007

Normativ privind activitatea districtului de drumuri.

Decizia A.N.D. nr.212/24.04.2007 B.T.R. nr. 12/2006
XXVI-132

AND 514-2007

Metodologie privind efectuarea recepției lucrărilor de înteținere și reparare curentă drumuri poduri. Decizia nr.

C.N.A.D.N.R. nr.

210/24.04.2007

B.T.R. nr. 12/2006 îşi încetează aplicabilitatea AND 514-2000
XXVI-133

AND 595-2007

Ghid pentru prognozarea posibilităţilor compactării pământurilor şi materialelor granulate în condiţii optime la lucrările de drumuri şi autostrăzi.

 

Decizia C.N.A.D.N.R. nr.32/2007

perioada de valabilitate 2 ani

XXVI-134

AND 597-2007

Instrucțiuni privind organizarea și activitatea secției de drumuri. Decizia C.N.A.D.N.R. nr.212/24.04.2007 B.T.R. nr. 11/2006
XXVI-135 PD 216-2008 Normativ pentru execuția tratamentelor bituminoase duble inverse pe îmbrăcăminți din beton de ciment.

 

Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 21/13.01.2009  

 

B.T.R. nr.2/2010

Îşi încetează valabilitatea

PD 216-2001

XXVI-136

AND 567-2008

Normativ privind Sistemul Național de Management pentru situații de urgență la drumurile publice. Decizia C.N.A.D.N.R. nr.960/03.10.2008  

B.T.R. nr.

2/2010

XXVI-137

Catalog de măsuri pentru circulația în localități liniare Document de avizare 192/

198/28.11.2008

B.T.R. nr.

10-11/2011

XXVI-138

AND 583-2009

Normativ pentru determinarea condiţiilor de relief pentru proiectarea drumurilor şi stabilirea capacităţii de circulaţie a acestora.

 

Decizia A.N.D. nr. 165/03.03.2009

 

 

B.T.R. nr.

12/2011

Inlocuieşte

AND 583-2002

XXVI-139   Ghid pentru prevenirea lunecușului și a înzăpezirii drumurilor publice. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 9/01.07.2009 Broşură  
XXVI-140   Ghid privind revenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 9/01.07.2009

 

Broşură
XXVI-141

AND 600-2010

Normativ pentru amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumuri publice.

Decizia C.N.A.D.N.R. nr.898/11.11.2010 B.T.R.  nr.4/2010

perioada de valabilitate 2 ani

XXVI-142

AND 596-2010

Normativ  pentru întreţinerea autostrăzilor pe criterii de performanţă.

Decizia C.N.A.D.N.R. nr.215/06.05.2010  

B.T.R. nr. 1/2010

XXVI-143

AND 586-2010

Normativ pentru evaluarea stării tehnice a lucrărilor de consolidare aferente drumurilor publice.

Ordin C.N.A.D.N.R. nr.271/02.06.2010

B.T.R. nr. 7/2011

XXVI-144

AND 599-2010

Normativ  pentru întreţinerea drumurilor naţionale pe criterii de performanţă.

 

 

Decizia C.N.A.D.N.R. nr.481/31.08.2010  

B.T.R. nr. 3/2010

XXVI-145

AND 576-2010

Normativ privind lucrările de întreținere pentru remedierea degradărilor la îmbrăcămințile rutiere bituminoase pe drumurile publice reabilitate.  

Decizia C.N.A.D.N.R. nr.480/31.08.2010

 

 

B.T.R. nr.3/2010

XXVI-146

CD 138-2010

Normativ privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a podurilor de șosea din beton, beton armat și beton precompromat metal și compoziție.  

 

Decizia C.N.A.D.N.R. nr.938/24.11.2010

 

 

B.T.R. nr. 5/2011

XXVI-147

AND 601-2010

Metodologia de efectuare a analizei riscurilor privind cerințele minime de circulație pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale rețelei rutiere Trans-Europene TEN-T.  

Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 939/24.11.2010

 

 

B.T.R. nr. 6/2011

XXVI-148 PD 189-2012 Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.127/13.09.2012 B.T.R. nr. 1/2013 Îşi încetează valabilitatea

PD 189-2001

XXVI-149

AND 530-2012

Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor rutiere. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 786/28.06.2012 B.T.R. nr. 6-7/2012
XXVI-150 AND 584-2012 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punctul de vedere al capacităţii portante şi al capacităţii de circulaţie. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 798/02.07.2012  

B.T.R. nr. 12/2012

 
XXVI-151

AND 604-2012

Ghid pentru planificarea şi proiectarea semnalizării rutiere de orientare şi informare pentru asigurarea continuităţii, uniformităţii şi cogniscibilităţii acestuia.

 

Decizia C.N.A.D.N.R. nr.853/10.07.2012

 

B.T.R. nr.

8-9/2012

XXVI-152

AND 593-2012

Normativ pentru sisteme de protective pentru siguranţa circulaţiei pe drumuri, poduri şi autostrăzi.

Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.441/15.11.2012 B.T.R. nr. 11/2012 Se află în procedura de revizuire
XXVI-153  

AND 602-2012

Metode de investigare a traficului rutier. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 95/23.01.2012 B.T.R. nr.

4-5/2012

XXVI-154  

AND 603-2012

Ghidul privind condițiile de iluminat la drumurile națioanle și autostrăzi. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 175/13.02.2012 B.T.R. nr.

2-3/2012

XXVI-155 AND 525-2013 Normativ privind prevenirea si combaterea înzapezirii drumurilor publice. O.M.D.R.A.P./

O.D.P.I.I.S. nr. 2.170/16.06.2013 şi 289/17.06.2013

M. Of., p I, nr.

395/01.07.2013

 

 

B.T.R. nr.

6/2013

AND 525-

2005

Se află în procedura de revizuire

XXVI-156 AND 546-2013 Normativ privind execuția la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea pe pod. Decizia C.N.A.D.N.R nr. 1.278/11.09.2013 B.T.R. nr.

11-12/2013

Îşi încetează valabilitatea

AND 546-1999

XXVI-157 CD 129-2013 Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere cu cenuşă de termocentrală. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.279/09.11.2013  

B.T.R. nr. 10/2013

Îşi încetează valabilitatea

CD 129-1979

XXVI-158 CD 147-2013 Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de termocentrală. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.282/12.09.2013  

B.T.R. nr. 10/2013

XXVI-159 PD 165-2013 Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi de podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi prefabricate. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.126/13.09.2012  

B.T.R. nr.

3-5/2013

Îşi încetează valabilitatea

PD 165-2000

XXVI-160

AND 594-2013

Ghid privind evaluarea riscului producerii riscului alunecărilor de teren în zona drumului.

 

Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.220/29.08.2013  

B.T.R. nr. 7/2013

XXVI-161

AND 598-2013

Normativ privind proiectarea drumurilor expres pe reţeaua rapidă de comunicaţii.

Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.221/29.08.2013  

B.T.R. nr.

11-12/2013

XXVI-162

AND 547-2013

Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcăminți rutiere moderne. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 1.277/11.09.2013  

B.T.R. nr.

8-9/2013

XXVI-163

AND 592-2014

Normativ privind utilizarea materialelor geosintetice la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice. Ordin D.P.I.I.S.P.P.P.P.E.

nr.472/29.08.2014

 

B.T.R. nr.

2-3/2014

înlocuieşte AND 592/2006
XXVI-164

AND 605-2014

Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în operă. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 437/07.05.2014  

 

www.cnadnr.ro

se află în procedura de revizuire
XXVI-165

 

DD 506-2015 Normativ privind organizarea şi efectuarea anchetelor de circulaţie, origine destinaţie. Pregătirea datelor în vederea prelucrării. Decizia C.N.A.D.N.R. nr. 155/02.12.2015  

 

B.T.R. nr.

6/2014

îşi încetează valabilitatea

DD 506-2001

XXVI-166  

AND 557-2015

Instrucțiuni pentru efectuarea înregistrărilor circulației rutiere pe drumurile publice. Ordin M. T. nr. 481/23.03.2015  

B.T.R. nr.

6/2014

 

 

 

 

 

B- Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XXVI-167 NP 034-1999 Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare. O.M.L.P.A.T. nr.

26/N/22.05.2000

Ordinul publicat în B.C. nr.9/2000 şi Broşura INCERTRANS  
XXVI-168 NP 038-2000 Normativ de proiectare a ranforsării cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare. O.M.L.P.A.T. nr.

27/N/22.05.2000

Ordinul publicat în B.C. nr.9/2000 şi Broşura INCERTRANS  
XXVI-169 NP 044-2000 Normativ pentru evaluarea capacităţii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare. O.M.L.P.A.T. nr. 261/N/02/11/2000 Ordinul publicat în B.C. nr.1/2001 şi Broşura INCERTRANS  
XXVI-170  

NP 050-2000

Normativ pentru repararea îmbrăcăminţilor din beton de ciment ale suprafeţelor  aeroportuare. O.M.L.P.A.T. nr. 336/28.12.2000   Ordinul publicat în B.C. nr. 1/2001 şi

Broşura INCERTRANS

 
XXVI-171  

ST 22-2000

 

Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru executarea şi finisarea lucrărilor de terasamente pentru drumuri şi căi ferate. O.M.L.P.A.T. nr. 154/N/06.07.2000   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 şi

Broşura  ICECON

 
XXVI-172 ST 033-2000 Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea, transportul şi punera în operă a mixturilor asfaltice. O.M.L.P.A.T. nr. 155/N/06.07.2000 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 şi

Broşura  ICECON

 
XXVI-173 ST 034-2000 Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere. O.M.L.P.A.T. nr. 153/N/06.07.2000 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 şi Broşura  ICECON  
XXVI-174

MP 018-2002

Metodologie de trecere în sistem computerizat a reţelei rutiere, conform actelor normative în vigoare. O.M.L.P.T.L. nr. 1066/30.06.2002   Ordinul publicat în B.C. nr. 12/2002 şi Brosura AND  
XXVI-175

GT 025-2000

Ghid privind macrozonarea teritoriului României din punct de vedere al riscului de alunecări de teren. O.M.L.P.A.T. nr. 39/N/30/06/2000   Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001

 

 
XXVI-176

GE  037-2000

Ghid de utilizare a forajului orizontal dirijat pentru drenarea şi consolidarea alunecărilor de teren, instalarea filtrelor penrtru depoluarea zonelor contaminate şi pozarea conductelor şi cablurilor subterane de orice natură.  

 

O.M.L.P.A.T. nr. 42/N/30.06.2000

 

  Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001

 

 
XXVI-177

GT 011-1997

Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de organizare de şantier. O.M.L.P.A.T. nr. 110/N/01.08.1997 Ordinul publicat în B.C. nr. 12/1997

 

 • Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XXVII-1 MP 012-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora. O.M.L.P.T.L. nr.

1.605/02.11.2001

B.C. nr.7/2002 şi

Broșura IPCT

 
XXVII-2 SC 006-2001 Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire  din clădiri de locuit.

O.M.L.P.T.L. nr.

1.625/02.11.2001

B.C. nr.5/2002  
XXVII-3 MP 013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.

O.M.L.P.T.L. nr.

1.626/02.11.2001

B.C. nr.5/2002  
XXVII-4 GT 038-2002 Ghid pentru determinarea performanţelor energetice ale instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum din clădirile social-culturale existente, în vederea reabilitării şi modernizării acestora. O.M.L.P.T.L. nr.

937/02.07.2002

 

B.C.

nr.13/2003

 
XXVII-5 GT 036-2002 Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum, aferente acestora.

O.M.L.P.T.L. nr.

934/02.07.2002

B.C. nr.3/2003  
XXVII- 6 MP 019-2002 Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari. O.M.T.C.T. nr.

1.412/26.09.2002

B.C. nr.7/2004  
XXVII- 7 NP 060-2002 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice. O.M.T.C.T. nr.

933/02.07.2002

B.C. nr.18/2003  
XXVII- 8 MP 037-2004 Metodologie privind determinările termografice în construcţii. O.M.T.C.T. nr.

711/13.04.2004

M.Of., p I, nr.

405/06.05.2004

B.C. nr.9/2007  
XXVII-9 GP 109-2004 Ghid privind reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum, la blocuri de locuinţe cu structură mixtă, realizate după proiecte tip.

O.M.T.C.T. nr. 278/23.02.2005

 

 

B.C. nr.17/2005

 

 
XXVII-10 GP 110-2004 Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde. O.M.T.C.T. nr.

364/08.03.2005

 

 

 

 

M.Of., p I, nr.

1.177bis/27.12.2005

B.C. nr.17/2005  
XXVII-11 Mc 001/1-2006 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea I-Anvelopa clădirii. O.M.T.C.T. nr.

157/01.02.2007

cu modificări şi completări

M.Of., p I, nr.

126bis/21.02.2007

B.C. nr.4-7/1-2007  
  Mc 001/2-2006 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea II – Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri. O.M.T.C.T. nr.

157/01.02.2007

cu modificări şi completări

M.Of., p I, nr.

126bis/21.02.2007

B.C. nr.4-7/2-2007 şi 4-7/3-2007  
Mc 001/3-2006 Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. Partea III – Auditul şi certificatul de performanţă al clădirii. O.M.T.C.T. nr.

157/01.02.2007

cu modificări şi completări

M.Of., p I, nr.

126bis/21.02.2007

B.C. nr.4-7/4-2007  
Mc 001/4-2009 Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor. Partea a IV-a. O.M.D.R.L. nr.

1.071/16.12.2009

M.Of., p I, nr.

41bis/19.01.2010

 
Mc 001/5-2009 Model certificat de performanţă energetică al apartamentului.Partea a V-a. O.M.D.R.L. nr.

1.071/16.12.2009

M.Of., p I, nr.

41bis/19.01.2010

 
Mc 001/6-2013 Parametrii climatici necesari determinării performanței energetice a clădirilor noi și existente, dimensionării instalațiilor de climatizare a clădirilor și dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor. Partea a VI-a. O.M.D.R.A.P. nr. 2.210/26.06.2013 M.Of., p I, nr.

561bis/04.09.2013

 
XXVII-12

Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri. O.M.D.R.T.  nr. 2.237/30.09.2010 M.Of., p I , nr.

683/08.10.2010

 
XXVII-13 Gex 009-2013 Ghid privind inspecția sistemelor de climatizare în clădiri. O.M.D.R.A.P. nr. 1.778/2013 M.Of., p I, nr. 301bis/27.05.2013  
XXVII-14 Gex 010-2013 Ghid privind inspecţia energetică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri. O.M.D.R.A.P. nr. 2.121/06.06.2013 M. Of., p I, nr.

373 bis/25.06.2013

 
XXVII-15 GP 123-2013 Ghid privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe. O.M.D.R.A.P.  nr.         2.211/26.06.2013

 

M.Of., p I, nr.

538bis/26.08.2013

B.C. nr. 1/2013  
XXVII-16 SC 007-2013

 

Soluții cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente. O.M.D.R.A.P. nr. 2.280/05.07.2013 M.Of.,p I,nr.

540 bis/27.08.2013

se abrogă

SC 007-2002

 

XXVII-17 GEx 011-2015

 

Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri. O.M.D.R.A.P. nr. 819/06.10.2015 M.Of.,p I,nr.

834bis/09.11.2015

XXVII-18  

GEx 013-2015

 

Ghid privind utilizarea  surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente. O.M.D.R.A.P. nr. 825/07.10.2015 M.Of.,p I,nr.

826bis/05.11.2015

XXVII-19 GEx 012-2015

 

Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/proiectare în clădiri. O.M.D.R.A.P. nr. 833/08.10.2015 M.Of.,p I,nr.

833bis/09.11.2015

 B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XXVII-20 PCC 017-2000 Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind spume poliuretanice. O.M.L.P.A.T. nr. 328/N/08.12.2000 Ordinul publicat în B.C. nr. 13/2001 Broşura ICECON  
XXVII-21 PCC 016-2000 Procedură privid tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosin plăci din materiale termoizolante. O.M.L.P.A.T. nr. 334/N/08.12.2000      

 

 • Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

Observaţii
XXVIII -1 C 58-1996 Siguranţa la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii. O.M.L.P.A.T. nr.

24/N/03.04.1996

B.C. nr.10/1996
îşi încetează valabilitatea

C 58–1986

 

XXVIII-2  

 

 

 

 

 

 

P 118-1999

 

Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.

 

O.M.L.P.A.T. nr.

27/N/07.04.1999

B.C. nr.7/1999  şi îşi încetează valabilitatea

P 118–1983. *

se va avea în vedere O.M.D.L.P.L./O.M.I.R.A. nr. 269/431-2008 publicat în

M. Of, P I nr. 313 din 22/04/2008**

ÎN ATENŢIA UTILZATORILOR: ediţia a III-a a Normativului

P 118-99, publicat în broşura I.P.C.T.-S.A. nu este aplicabilă (text modificat faţă de textul aprobat prin ordin de ministru O.M.L.P.A.T. nr.27/N/07.04.

1999)

XXVIII-3 MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-1999. O.M.L.P.A.T. nr.

31/N/22.05.2000

B.C. nr.8/2001
XXVIII-4 ST 040-2000 Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO. O.M.L.P.A.T. nr.

342/N/19.12.2000

Ordin în:

B.C.nr.2/2001

Reglementarea în B.C.nr.6/2001

XXVIII -5 GP 055-2000 Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel. O.M.L.P.A.T. nr.

262/N/02.11.2000

B.C. nr.10/2001  
XXVIII -6 NP 046-2000 Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel. O.M.L.P.A.T. nr.

263/N/02.11.2000

B.C.nr.10/2001  
XXVIII -7 GP 063-2001 Ghid pentru proiectarea, executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii, în caz de incendiu. O.M.L.P.T.L. nr.

1.615/02.11.2001

 

B.C. nr.6/2002

XXVIII -8 GT 030-2001 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate. O.M.L.P.T.L. nr.

1.613/02.11.2001

B.C. nr.6/2002
XXVIII -9 GT 049-2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri în domeniul sănătăţii. O.M.L.P.T.L. nr.

2.003/16.12.2002

Ordin în:

M.Of., p I, nr.

945/23.12.2002

B.C. nr.1/2004
XXVIII-10

 

GT 050-2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap. O.M.T.C.T. nr. 2.002/16.12.2002 B.C. nr.1/2004
XXVIII-11 GP 069-2002 Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor cu ceaţă de apă. O.M.L.P.T.L. nr.

1.056/26.07.2002

B.C. nr.4/2003

 

XXVIII-12 NP 071-2002 Normativ privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor speciale privind prevenirea şi stingerea incendiilor. O.M.L.P.T.L. nr.

1.065/30.07.2002

 

B.C. nr.14/2002

 

îşi încetează valabilitatea PD 196-1989
XXVIII-13 NP 073-2002 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. O.M.L.P.T.L. nr.

1.992/13.12.2002

 

 

M.Of., p I, nr.

944/23.12.2002

B.C.nr.4/2003
XXVIII-14

NP 127:2009

Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme. O.M.D.R.L. nr.

1.078/16.12.2009 şi

O.M.A.I. nr.

326/31.12.2009

 

M.Of., p I, nr. 74/02.02.2010

 

 

B.C.nr.12/2010

orice dispoziţii contrare privind

securitatea la incendiu a parcajelor

subterane pentru autoturisme, se abrogă

XXVIII -15 P 118/2-2013

 

Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a-II-a-Instalații de stingere. O.M.D.R.A.P. nr. 2.463/08.08.2013  

M. Of., p I, nr.595 bis/24.09.2013

B.C. nr.2/2013 se abrogă

NP 086-2005

XXVIII -16 P 118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a III–a. O.M.D.R.A.P. nr. 364/09.03.2015

 

M. Of., p I, nr.243 bis /09.04.2015 îşi încetează aplicabilitatea I 18/2-2002 precum şi orice alte dispoziţii contrare

 

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ  de aprobare Monitorul Oficial al României

Nr./dată

Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XXVIII -17 SC 003-1997 Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte. O.M.L.P.A.T. nr.

1/N/18.01.1999

  Ordinul publicat în B.C. nr.14/1999 şi

Broşura IPCT

 
XXVIII -18 NP 24-1997 Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme. OM.L.P.A.T. nr.

141/N/28.11.1997

  Ordinul publicat în B.C. nr. 14/1999 şi Broşura IPCT  
XXVIII -19 NP 25-1997 Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice subterane. O.M.L.P.A.T. nr.

142/N/28.11.1997

  Ordinul publicat în B.C. nr. 14/1999 şi Broşura IPCT  

 • Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier

Nr. crt. Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Observaţii
Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României Buletinul Construcţiilor

Nr./dată

XXIX-1   Regulamentul general de urbanism. H. G. nr. 525/27.06.1996 M.Of., p I,nr. 149/16.07.1996  
XXIX-2 GP 038-1999 Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic General. O.M.L.P.A.T. nr. 13/N/10.03.1999 M.Of., p I,nr.

187/30.04.1999

 
XXIX-3 GM 010-2000 Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal. O.M.L.P.A.T. nr. 176/N/16.08.2000 M.Of., p I,nr.

399/25.08.2000

 

 
XXIX-4 GM 009-2000 Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic de detaliu. O.M.L.P.A.T. nr. 37/N/08.06.2000 M.Of., p I,nr.

345/25.07.2000

 

 

 
XXIX-5   Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale. H.G. nr. 382/02.04.2003 M.Of., p I,nr. 263/16.04.2003  
XXIX-6   Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z.). O.M.T.C.T. nr.

562/20.10.2003

M.Of., p I,nr.

125bis/11.02.2004

 
XXIX-7   Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. O.M.D.R.T. nr. 2.701/30.12.2010 M.Of., p I,nr. 47/19.01.2011  

 

     LISTA  EUROCODURILOR  ACTUALIZATĂ  LA DATA DE  03.11.2014

 

Nr. INDICATIV STANDARD TITLU
1 SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor
2 SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor
3 SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 Eurocod. Bazele proiectării structurilor
4 SR EN 1991-1-1:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri
5 SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii
6 SR EN 1991-1-2:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc
7 SR EN 1991-1-2:2004/AC:2013 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc
8 SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă
9 SR EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă
10 SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale – Acţiuni ale vântului
11 SR EN 1991-1-4:2006/A1:2010 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale – Acţiuni ale vântului
12 SR EN 1991-1-4:2006/AC:2010 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale – Acţiuni ale vântului
13 SR EN 1991-1-5:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acţiuni generale – Acţiuni termice
14 SR EN 1991-1-5:2004/AC:2009 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acţiuni generale – Acţiuni termice
15 SR EN 1991-1-6:2005 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. Acţiuni pe durata execuţiei
16 SR EN 1991-1-6:2005/AC:2013 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale. Acţiuni pe durata execuţiei
17 SR EN 1991-1-7:2007 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale. Acţiuni accidentale
18 SR EN 1991-1-7:2007/AC:2010 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale. Acţiuni accidentale
19 SR EN 1991-2:2004 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri
20 SR EN 1991-2:2004/AC:2010 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 2: Acţiuni din trafic la poduri
21 SR EN 1991-3:2007 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 3: Acţiuni induse de poduri rulante şi maşini
22 SR EN 1991-3:2007/AC:2013 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 3: Acţiuni induse de poduri rulante şi maşini
23 SR EN 1991-4:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri şi rezervoare
24 SR EN 1991-4:2006/AC:2013 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri şi rezervoare
25 SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri
26 SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri
27 SR EN 1992-1-2:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportării la foc
28 SR EN 1992-1-2:2006/AC:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul comportării la foc
29 SR EN 1992-2:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare şi prevederi constructive
30 SR EN 1992-2:2006/AC:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2: Poduri de beton. Proiectare şi prevederi constructive
31 SR EN 1992-3:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 3: Silozuri şi rezervoare
32 SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri
33 SR EN 1993-1-1:2006/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri
34 SR EN 1993-1-10:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului
35 SR EN 1993-1-10:2006/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului
36 SR EN 1993-1-11:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente întinse
37 SR EN 1993-1-11:2007/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente întinse
38 SR EN 1993-1-12:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-12: Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor standardului EN 1993 la mărci de oţel până la S 700
39 SR EN 1993-1-12:2007/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-12: Reguli suplimentare pentru aplicarea prevederilor standardului EN 1993 la mărci de oţel până la S 700
40 SR EN 1993-1-2:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc
41 SR EN 1993-1-2:2006/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc
42 SR EN 1993-1-3:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate la rece
43 SR EN 1993-1-3:2007/AC:2013 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate la rece
44 SR EN 1993-1-4:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-4: Reguli generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale din oţeluri inoxidabile
45 SR EN 1993-1-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor
46 SR EN 1993-1-5:2007/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor
47 SR EN 1993-1-6:2007 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-6: Rezistenţa şi stabilitatea plăcilor curbe subţiri
48 SR EN 1993-1-6:2007/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-6: Rezistenţa şi stabilitatea plăcilor curbe subţiri
49 SR EN 1993-1-7:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-7: Structuri din plăci plane solicitate la încărcări în afara planului
50 SR EN 1993-1-7:2007/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-7: Structuri din plăci plane solicitate la încărcări în afara planului
51 SR EN 1993-1-8:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor
52 SR EN 1993-1-8:2006/AC:2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor
53 SR EN 1993-1-9:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseală
54 SR EN 1993-1-9:2006/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-9: Oboseala
55 SR EN 1993-2:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri de oţel
56 SR EN 1993-2:2007/AC:2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 2: Poduri de oţel
57 SR EN 1993-3-1:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1: Turnuri, piloni şi coşuri. Turnuri şi piloni
58 SR EN 1993-3-1:2007/AC:2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1: Turnuri, piloni şi coşuri. Turnuri şi piloni
59 SR EN 1993-3-2:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-2: Turnuri, piloni şi coşuri. Coşuri
60 SR EN 1993-4-1:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-1: Silozuri
61 SR EN 1993-4-1:2007/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-1: Silozuri
62 SR EN 1993-4-2:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2: Rezervoare
63 SR EN 1993-4-2:2007/AC:2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2: Rezervoare
64 SR EN 1993-4-3:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-3: Conducte
65 SR EN 1993-4-3:2007/AC:2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-3: Conducte
66 SR EN 1993-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 5: Piloţi şi palplanşe
67 SR EN 1993-5:2007/AC:2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 5: Piloţi şi palplanşe
68 SR EN 1993-6:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 6: Căi de rulare
69 SR EN 1993-6:2007/AC:2010 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 6: Căi de rulare
70 SR EN 1994-1-1:2004 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri
71 SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri
73 SR EN 1994-1-2:2006 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc
74 SR EN 1994-1-2:2006/AC:2008 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc
75 SR EN 1994-2:2006 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri
76 SR EN 1994-2:2006/AC:2008 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel şi beton. Partea 2: Reguli generale şi reguli pentru poduri
77 SR EN 1995-1-1:2004 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri
78 SR EN 1995-1-1:2004/A1:2008 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri
79 SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi – Reguli comune şi reguli pentru clădiri
80 SR EN 1995-1-2:2004 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generalităţi. Calculul structurilor la foc
81 SR EN 1995-1-2:2004/AC:2009 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generalităţi. Calculul structurilor la foc
82 SR EN 1995-2:2005 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 2: Poduri
83 SR EN 1996-1-1+A1:2013 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată
84 SR EN 1996-1-2:2005 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc
85 SR EN 1996-1-2:2005/AC:2012 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc
86 SR EN 1996-2:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie
87 SR EN 1996-2:2006/AC:2010 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie
88 SR EN 1996-3:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie nearmată
89 SR EN 1996-3:2006/AC:2010 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie nearmată
90 SR EN 1997-1:2004 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale
91 SR EN 1997-1:2004/AC:2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale
92 SR EN 1997-2:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului
93 SR EN 1997-2:2007/AC:2010 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului
94 SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri
95 SR EN 1998-1:2004/A1:2014 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri
96 SR EN 1998-1:2004/AC:2010 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri
97 SR EN 1998-2:2006 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri
98 SR EN 1998-2:2006/A1:2009 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri
99 SR EN 1998-2:2006/A2:2012 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri
100 SR EN 1998-2:2006/AC:2010 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 2: Poduri
101 SR EN 1998-3:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor
102 SR EN 1998-3:2005/AC:2013 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor
103 SR EN 1998-4:2007 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare şi conducte
104 SR EN 1998-5:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice
105 SR EN 1998-6:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 6: Turnuri, piloni şi coşuri
106 SR EN 1999-1-1:2007 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli generale
107 SR EN 1999-1-1:2007/A1:2009 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-1: Reguli generale
108 SR EN 1999-1-2:2007 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul structurilor la foc
109 SR EN 1999-1-2:2007/AC:2010 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-2: Calculul structurilor la foc
110 SR EN 1999-1-3:2007 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3: Structuri care lucrează în regim de oboseală
111 SR EN 1999-1-3:2007/A1:2012 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-3: Structuri care lucrează în regim de oboseală
112 SR EN 1999-1-4:2007 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece
113 SR EN 1999-1-4:2007/A1:2012 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece
114 SR EN 1999-1-4:2007/AC:2010 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece
115 SR EN 1999-1-5:2007 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri de plăci curbe subţiri
116 SR EN 1999-1-5:2007/AC:2010 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de aluminiu. Partea 1-5: Structuri cu plăci curbe subţiri
Comments for this post are closed.